Menu Close

ကြံကြံဖန်ဖန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်

ရေးသားသူ….. အာသာပြေ(မန်း)

“ စန် းမ….ေ ရှ့ အပ တ်မှာ တို့ ဒဂုံက ခြံထဲ သွ ားလည် မလို ့… လိုက် ဦး မလား ….”
“ ငါ့ဘဲ နဲ့ ေ လျှ ာက်လည် မလို ့ ချိန် းထား တ ယ်ကွ…. မင်း တို့ပဲ သွ ားပါ ခ င်သူ ရာ….”
“ ဟဲ ့ ငါလ ည်း ငါ့ဘဲ နဲ့သွ ားမှ ာ….နင် လ ည်း နင့် ဘဲ ခေါ်ြ ပီး လိုက် ခဲ ့ပေါ ့… ေ လျှ ာက်လည် တာ ခြေ ေ ညာ င်းတ ယ် … လူမြင် တယ် ဟဲ ့ စ န်း မ ရဲ့….”
“ ေ အ း… ေ က ာင်းသား ပဲ …ငါ့ ဘဲ ကိုပြောြ ပီး အတူ သွ ားကြ တာပေါ့ ….ခြံ ထဲ မှာက ဘ ယ်သူ ရှိလဲ …” “ ဘယ်သူ မှမ ရှိဘူး ဟဲ ့… အဲ ဒ ါ ကြောင့် ပြော တာ… ဟိုမှာ က လွ တ်လပ် တယ် … ဟင်း … ဟင် း …” ခင် သကူ ပြော ရင် း သူမ ဖာသာ သ ဘော ကျ သလို ရယ် လိုက် တော့ စ န်း မမ မျက်နာှ လေး နီရဲ သွ ား သည် ။ စန် းမ မ နှင့် ခ င် ခင် သူတို့ မှာ တက္ကသို လ်က တည် းက သူင ယခ်ျ င် းေ တွ ဖြ စ်သ ည်။ ယခု အလု ပ်ဝ ငြ်က တောလ့ ည်း ကုမ္ပ ဏီ တစ် ခု ထဲ တွ င် ဖြ စ်ြ ကသ ည်။ နှစ် ယောက် စလုံ း အသ က် (၂၀) ပတ် ဝန် းကျ င် တွေ ဖြ စ်ကြသ ည်။ စန်း မ မ၏ ဘဲ က မျု ိးအေ ာင်ဆိုသူြ ဖစ်ြ ပီ း အခြားကု မ္ပ ဏီတ စ်ခု တွ င် အလု ပ်လု ပ် ေ နသ ည်။ စန်း မ မနှ င့် သက် တူ ရွ ယ်တူဖြ စ်ြ ပီး ကျေ ာင်း မပြီ း မှီ ကတ ည်း က တွ ဲ နေကြတာြ ဖစ် သည် ။ ခ င် ခင် သူ၏ ဘဲ ကေ တာ့ စိုးလ င်းဆို သူဖြ စ်သ ည်။ စိုးလ င်း က
ခင် ခင် သူထ က် အသက် (၂ )နှစ် ( ၃) နှစ် ခ န့်ကြီး သည် ။ ခ င်ခ င်သူ တို့နှ င့် မျက်နှာ ချင်း ဆိုင် တိုက် မှာေ နသူဖြ စ်ြ ပီး
ခင် ခင် သူ ဆ ယ်တ န်း ရော က်ကတ ည် း က ကြို က်နြေ ကတာဖြ စ်သ ည်။ စိုးလ င်း မှ ာ (၁၀ ) တန်း
မေ အာင် ခဲ ့ေ သာ်လည် း သူ တို့အိ မ်မှာ က တက္က စီ (၄) စီး ရှိ လေ တော့ တစ် စီး ကိုယူ ၍ မော င်း နြေ ခင် းဖြစ် သည် ။ မြောက်ဒ ဂုံ က ခြံက ခင် ခ င် သူ၏ ဖခ င် အြ ငိမ် းစား မ ယူမီ ကတ ည်း က ရထားေ သာခြြံဖ စ်သ ည်။ ထို့ပြ င် ကပ် လျ က်ရှိ သည့် ခြံဝိုင် း ကိုပါ ဝ ယ်လို က်သဖြ င့် သူမ တို့၏ခြံ မှာ ကျယ်သွ ားသ ည်။ ခြံကျ ယ် ထဲ တွ င် သုံးပ င် နှစ် ခ န်း ပျဉ်ေ ထာင် အိ မ်ေ လး တစ် လုံ းဆော က်ထား သော်လ ည်း ခင်ခ င်သူ တို့မှာ ကျေ ာက်ေြ မာ င်းထဲ တွ င် တိုက်ခ န်း ရှိပြီး သား ြ ဖစ် ၍ သွ ားမေ နဖြ စဘ်ဲ ပိတ်ထာ း ခဲ ့ရတာဖြ စ်သ ည်။ တစ်လ တ စ်ကြိမ် နှစ်လ တစ်ကြိ မ် လေ ာက် အလု ပ်သ မား တစ် ယောက် စ နှ စ်ေ ယာက်စ ငှား၍ ခြံရှင် း ထားသဖြ င့် ခ င်ခ ငသ်ူ ၏ခြံ ေ လးမာှ အမြဲ တမ်း သပ်ရ ပ် သန့် ရှင် း နေ ေ လ သည် ။
ဒီအ ပတ် ရုံး ပိ တ်ရ က်တွ င် ခ င်ခ င်သူ တို ့ အ တွ ဲ က ဒဂုံ ကခြံ ထဲ သို့လာခဲ ရ့ာ စ န်း မမ တို့အ တွ ဲ ပါ အတူ လိုက် ပါ လာလေ သည် ။ ခင် ခင် သူ၏ ဘဲ စိုး လင် း၏ ကားနှ င့်ဆို ေ တာ့ အ ဆင် ေြ ပသွ ားသ ည် ။
“ ဟယ် …. ခြံေ လးက သာယာလိုက်တာ …”
ခြံေ ရှ့သို ့ ကားရပ် လိုက် သည် နှင့် စန်း မမ က သူ့ဘဲ မျု ိးေ အ ာင်ဖက် သို့လှ ည့်၍ ေြ ပာသ ည်။ “ အထဲ မှာ ဒီ့ထက်သာ ယာသေး တယ် …. အိမ် ေ ပါ်တက်ြ ပီး စား စရာ ေ တွ စားပြီ းမှ ဆ င်းကြ ည့် ပေါ ့ ….” ခင် ခင် သူက ဦးဆော င်၍ အိမ်တံ ခါ းကို ဖွ င့် ပေ းလို က်ေ တ ာ့ သူတို့ အား လုံး အိ မ်ေ ပါ် သို့ တက်လာ ခဲ ့ကြသ ည်။ အိမ် ေ ရှ ့ ကြမ်း ပြင်တွ င် ခင် း ထားေ သာ ဖေ ယာင်း ပဆိုု းေ ပါ်သို ့ ဝယ် လာသော စားစ ရာ များ ချရင် း ခင် ခင် သူတို ့ အတွ ဲ က ထိုင် ချ လိုက် သည် ။ “ ငါတို ့ အထဲ ဝ င်ကြ ည့်ဦ းမ ယ် ဟာ…”
စန် းမ မ နှင့် မျု ိး အော င်တို ့ အိ မ်ထဲ ဖ က်သို ့ ဝ င်သွ ားသ ည် ။ အိမ် လေ းက အပြ ငမ်ြှ ကည့် ရင် သာ ေ သး သေး ေ လး ထင် ရသ ည် ။ အထဲ မှာ က အိပ် ခ န်း နှစ် ခ န် းနှ င့် မီး ဖိုက ေ နာက်တွ င် သပ် သပ် ရှိကာ အ တော်ေ လး ကျ ယ်သည် ။ မိန် းက လေ းပီ ပီ စပ် စပ် စု စုဖြ င့် စန် းမ မမှာ အိမ် သာနှ င် ေ ရချ ု ိးခ န် းတို့ကို လည် း ဖွ င့်၍ ကြည့် လိုက် ေ သးသ ည် ။ မီး ဖိုေ ချ ာင်ထဲ မှ ပြ န်ထွ က် လ ာတော့ အိပ် ခ န်းတ စ် ခန် းထဲ သို့ ဝင် ၍ကြ ည့်သ ည် ။
“ အိပ် ခန် း တွေ က ကျယ်တ ယ်ေ နာ် ”
စန် းမ မ က မျု ိးအော င်ကို လှမ်း ၍ ပြော သည် ။ မျု ိးေ အာင် က စန်း မမ ပြော သော အိပ် ခ န်းထ က် စ န်း မမ ကို ပို ၍ စိတ် ဝင် စား နေ ပုံရ သည် ။ စ န်း မမ လှည့်ကြ ည့်လို က်ေ သာအခါ သူမ ၏ေ နာက်ပို င်း ကိုြ ကည့် နေ ေ သာ မျု ိးေ အာင် ကို
တွေ ့လို က်ရ သ ည်။
“ ဟိတ် ….ဒီမှ ာပြောေ နတ ယ်ေ လ ”
“ မကြားလို က် ဘူး ….ကိုယ် သိတာက တ စ်ခု ပဲ ရှိတ ယ် ”
မျု ိးေ အာင် စန် းမ မ ကို ေ နာ က်က နေ သိမ် းကြုံး၍ ဖက် လို က်သ ည်။ အသည် းအ သန်ြ ဖစ် နေ ေ သာ မျိုးေ အာင် ၏ ပစ္စ ညး်ြ ကီး က သူမ ၏တ င်သ ားတွေ ကို လာပြီး ထော က်လို က်ေ တာ့ စန်း မမ အတော် ေ လး နေ ရထို င် ရ ခက် သွ ားသ ည။် မျိုး အော င်က စ န်း မမ ၏ လည်တို င် လေး နှ င့် ပုခုံ း လေး မျ ားကို ငု့ံ၍န မ်း သည် ။
“ မင် းကလ ည် းကွ ာ… တစ် နေ့ လုံး အ ချ ိန်ေ တွ ရှိေ သး တာကို….” “ မမ ကလ ည်း ကွ ာ… တစ်ပ တ်လုံး လုံး မ ေ တွ့ရတာေ တာ့ မ ပြောဘူ း …”
မျု ိးေ အာင် ဖ က်ထားလျ က် မှပ င် စန် းမ မ မှ ာ သူမ ၏ကိုယ် လုံးေ လး ကို မျု ိးအော င်နှ င့် မျက်နာှချ င်း ဆိုင် ဖြစ် ေ အာင် လှည့် လိုက် သ ည်။ မျက်နှာချ င်းဆို င်ြ ဖစ် သွ ားသ ည်နှ င့် စန် း မမ က သူမ ၏ မျ က်နှာ လေ း ကို ေ မာ့၍ ေ ပ းသ ည်။ မျု ိးေ အာင်က စန် းမ မ၏ နှုတ်ခ မ်း လုံး ေ လးေ တွ ကို တ စ်ချ က် ငုံ့ကြ ည့် လိုက်ပြီ း စုပ် န မး်လို က်သ ည် ။ စ န်း မမ ၏ ကိုယ်လုံ းေ လး မှာ ေြ ခ ဖျားေ လးေ ထာက် ၍ ကြွ တက်သွ ား သည် ။ “ ေ ဟ့ ….. ဟိုနှ စ်ေ ယာက် အ ထဲ ဝင် သွ ားပြီး အသံ တိတ် သွ ားတယ် ….”
စိုးလ င် းက ေြ ပာလိုက် တော့ မှ ခင် ခင် သူ သတိထား မြိ ပီ း နားစွ င့် လိုက် သည် ။
“ ဟုတ်တ ယ် နော် ….. အဟိ ” ခင် ခင် သူက စိုးလင် းကို ခပ် တိုးတို းေ လြး ပ န်၍ ပြော လို က်သ ည်။ ပြီးေ တာ့မှ …. “ အဟ မ်း ….ဟိုနှ စ်ေ ယာက် ဒီမှာ စား စရာ ရှိတာ လာစားြ ကဦး ….”
“ ပြွ တ် ”
စန် းမ မ သူမ ၏နှု တ်ခ မ်း ေ လးကို ဆွ ဲ ၍ဖြု တ်လိုက် သ ည် ။
“ ဟိုမှာ ခေါ် ေ နပြီ သွ ားရ ေ အာင် ”
မျု ိးေ အာင်က သိပ်ပြီ း မေ ကျ နပ် ချ င် ။ သူ့ေ ဘးမှ ဖြ တ်၍ ထွ က်သွ ားေ သာ စ န်း မမ ၏ တင် သားတ စ် ဖက် ကို လှမ်း ၍ ကိုင် လိုက်သ ည်။ အိမ် ရှေ ့ သို့ပြန် ေ ရာက် လာသော စ န်း မမ နှင့် မျု ိးအေ ာင်တို့နှ စ် ယော က်စ လုံး မျက် နှာတွေ နီမြ န်း နြေ က သည် ။ “ ကဲ….ဒီမှာစ ားကြဦး ”
ခင် ခင် သူက အေ အး ဘူး နှ င့် ကိတ် မုန့် များ ကို လှမ်း ၍ေ ပး သည် ။
“ တို့တော့ ခြံ ထဲ ဆင်းြ ပီး စားကြမ ယ် ” စန် းမ မက ရှက်ေ နဟ န်နှ င့် ပြောသ ည် ။ “ ဟိုမှာ ဖျာေ လးတ စ် ချပ်ရှိ တယ် ယူသွ ားြ က ”
ခင် ခင် သူက အိမ် ေ ရှ့ခ န် းေ ထာင့်တွ င် လိပ်၍ ထော င်ထ ားသော ဖျာလိ ပ်ေ လး ကို လှမ်း ၍ပြသ ည် ။ မျု ိးေ အာင်က ဖျာလိပ် လေ း ကို သွ ား ယူ၍ အိ မ်ေ ပါ်မှ ဆ င်းကာ စန်း မမ နှင့် အတူ ခြံထဲ သို့ ဆင်း လာခဲ ့ ကြလေ သ ည်။ “ မ မ… ဒီနေ ရ ာမှာ ထိုင်ြ ကရ အော င်လား ”
စန် းမ မ ပတ် ဝ န်းကျ င်သို ့ တ စ်ချ က် ေ ဝ့ကြ ည့်လို က်သ ည် ။
“ ဟင့် အင် းကွ ာ….အိမ် နဲ့နီ း တယ် ….ခြံေ ရှ့ နဲ့လည် း နီး တ ယ်… ဟိုအ တွ င်း ဖက် ကိုသွ ား ကြမယ် ….” ခြံအ တွ င်း ဖက် သို့ အန ည်း င ယ်ေ လျှာက်မြိ ကေ သာအ ခါ ရွ က်လှ ပင် ေ တွ ဝိုင် းပ တ်၍ စိုက် ထားေ သ ာ ခြောက် ပေ ခုန စ်ေ ပ ပတ် လည် ေ လာက်ရှိ သည့် ေြ မ ကွ က်လ ပ်ေ လ းတစ် ခု ကို ေ တွ့လိုက် ရသ ည်။ ထိုနေ ရာ သို့ေ ရာက်လျှ င် စန် းမ မက ရပ် ၍ ပတ် ဝန် းကျ င်သို ့ လှ ည့်ပ တ် ကြည့်၍ အကဲ ခ တ်လို က်ပြန် သ ည်။
“ ဒီနေ ရာမှာ ပဲ ထိုင်ြ ကမ ယ် ”
မျု ိးေ အာင်က ခေါ င် းငြိ မ့်ပြ လို က်ပြီး လက်ထဲ မှ ဖျာလေး ကို ေြ မပြ င်တွ င် ခင် းလိုက် သည် ။ အနာ း တွ င်ရှိ သော သရ က်ပ င် နှစ် ပင် ကလ ည်း ကိုင်းြ ခ င်းယှ ကေ် နသြ ဖင့် ထိုမြေ ကွ က် လပ် ကို ေ န ရေ ာင်မထို းဘဲ အ ရိပ် ရေ န သည် ။ ဖျာခင် းပြီး သွ ား သည် နှင့် စန်း မမ က သူမ လ က်ထဲ မှ အ ေ အး ဘူး နှင့် ကိတ်မု န့်များ ကို ဖျာပေါ်သို့ ချ လိုက်ပြီ း သူမ ကပါ ဖျာပေါ် သို ့ ထိုင် ချ လိုက်သ ည် ။ မ ျ ုိးေ အာင် ကလ ည်း သူ မ၏ ေ ဘးတွ င် ဝင် ၍ ထိုင် ချ လို က် သည် ။ စန် းမ မ မှာ ဖျာပေါ် သို ့ ယော ကျ ်ားမျ ားထို င် သလို တင် ပ လ္လင် ခွေ ၍ ထိုင်ချ လို က်ရာ ဝ တ်ထား သော ဒူးဆ စ်ေ လာ က်သာရှိ သည့် စက ပ်ေ လ းမှာ အေ ပါ်သို့ တွ န့်တ က်သွ ားပြီး ေ ပါ င်သာ း အဖျ ား လေ းေ တွ က လက်တ စ် ဝါ းခ န် ့ ပေါ် ၍သွ ား သည် ။
နုည က်ဖြူ ဝ င်း သော ပေါ င်သ ားလေ းမျ ားကို ငုံ့ကြ ည့် ရင် း မျု ိးေ အာင်၏ လက်က ေ ပါင် သားေ လး မျ ားပေါ် သို ့ ရောက် သွ ား သည် ။ ခပ် ဖွ ဖွ လေး တစ်ချ က်ဆု ပ်လိုက်ြ ပီး မှ စက ပ်အ တွ င်းသို ့ပါ လက်ဖ ဝါ းဖြ င့် ေ လျှ ာတိုက်၍ ပွ တ်လို က်သ ည်။
“ မင် းကလ ည် းကွ ာ….ဒီမှာ အစား အ သော က်ေ တွ စား ဦး မယ် လေ …. ဆာနြေ ပီကွ ….” စန် းမ မက ေြ ပ ာပြီး ကိတ်မု န့် ဘူးေ လး ကို ယူ၍ အထဲ မှ ကိတ် မနု့် တစ် ခုကို ယူ၍ စား သည် ။
“ စားေ လ …” “ ဟင့် အင် း …”
မျု ိးေ အာင်က ခေါ င် း ခါ ၍ေြ ပာရင် း စန် းမ မ၏ ပေါ င် တ န်ေ လ းကို ပွ တ်မြဲ ပွ တ်ကာ စန် းမ မ၏ ကိုယ် လုံး အား စား တေ ာ့ ဝါးေ တာ့မ တ တ် ကြည့်ေ န သည် ။ ယော ကျ ်ားတစ် ယေ ာက်၏ ဒီလိုကြည့် တာကို ခံရ သော မိ န်း ကေ လး မှာလ ည်း စိတ် တွေ လှု ပ် ရှားကာ သွေ း သားမျ ားထြ ကွ တတ် လေ သည် ။
“ ဟင်း … ဟင် း ….မ င်း စား ချ င်ေ နတာ တို ့ သိတယ် ေ နာ်…”
စန် းမ မက ဗလုံးဗ ေ ထွ းဖြ င့် ကိတ် မနု့် စား ရင် း ပြောသ ည်။ ေြ ပာပံ ေ လးက မခို့တ ရို့ လေး နှ င့် ကြာမူဟ န်က ပါနေ ေ တာ့ မျိုးေ အာင် စိတ် တွေ ထောင် း ကနဲ ထ သွ ားကာ ေ ဘးတို က်အ နေ အ ထ ားမှ စန် းမ မကို ကြုံးဖက် လိုက် ပြီး စန် းမ မ ၏ ပါးနှ စ် ဖကက်ို ဘယ်ပြ န် ညာပြန် အတင် း န မ်း ပစ် လိုက် သ ည်။
“ ေ ဟ့…. ဟေ့ နေ ဦး လေ ”
စန် းမ မက ေြ ပ ာသဖြင့် မျု ိးေ အာင် က သူမ ကို လွှတ်ေ ပး လိုက်သ ည် ။ ခု နက မျု ိးေ အာ င်က ဗြုံ းက နဲ ဖ က်လိုက် တော့ စန် းမ မက ပါးစပ် ထဲ ထည့် လိုက် သော ကိတ် မုန့် မှာ အံလွှဲ ၍ သွ ားကာ စ န်း မမ ၏ နှုတ် ခ မ်း လေ း မျ ားတွ င် ကိ တ်မု န့်မှ ကရ င် (မ်)ေ တွ က အတုံး အ တစ် နှင့် ကပ် ၍ ေ နသ ည်။ ဒါကို စန်း မ မက တစ် ရှုး နှင့် သုတ်ရ န်လု ပ်သ ည်။
“ ေ န ဦး မ မ ”
မျု ိးေ အာင်က ကောက် ခါ င င် ကာပြောလို က် ပြီး စန် းမ မ ၏ လည် ပင် း လေ းကို သိုင် း၍ ဖ က်ကာ သူမ၏ နှုတ် ခ မး် အစုံ တွ င် ေ ပ ကျ ံနေ သော ကရ င် (မ်)ေ တွ ကို လျှာဖြင့်ယ က်၍ ပေ းသ ည် ။ စန် းမ မက မျက်လုံး လေ းမှိ တ် မျက်နာှ လေ း မော့ကာ အ ရ သာ ရှိရှိ ငြိမ်၍ ခံသ ည။် နှုတ် ခမ် းေ ပါ် က ကိ တ်မု န့်က ရင် ( မ်)ေ တွ ကုန် သွ ားပြန် တော့ သူမ ၏အ ေ ပါ်နှုတ် ခမ် းေ လး ကို ပြွ တ် ကနဲ ေ နေ အာင် ဆွ ဲ ၍စုပ် နမ် းလို က်ရ င်း နှုတ် ခ မ်း ေ လးကို မြဲ အေ ာင်စု ပ်ထားြ ပီး လျှာဖျားလေ း နှင့် ပွ တ်၍ေ ပး သည် ။ စန် းမ မ ၏ ခါးလေ း စန့် ၍တက် လာပြီး လက် နှစ် ဖ က် က မျု ိးအော င် ၏
နောက် ေ ကျာကို သိုင်း ၍ဖ က်လိုက် သ ည် ။ တစ်ဆ က် တည် းမှာ ပင် သူမ ၏နှု တ်ခ မ် းနှ စ်လွှာကြား တွ င် ရောက် ေ နေ သာ မျု ိးေ အာ င်၏ ေ အာက် နှုတ် ခမ် းကို တပြွ တ်ပြွ တ် နှ င့်ပြ န်၍ စုပ် ေ ပး သည် ။
မျု ိးေ အာင် မှာ လက်တ စ် ဖက် ဖြင့် စ န်း မမ ကို သိုင် းဖ က်၍ သူမ ၏နှု တ်ခ မ် းမျ ားကို စုပ်ေ နရ င်း သူ့ထုံး စံ အတို င်း လက်တ စ် ဖက် က စန်း မ မ၏ ရင် သားတ စ် ဖ က်ကို အု ပ်ကို င်၍ ဆုပ် နယ် ေ ပးသ ည် ။ အေ ပါ်မှ အင်္က ျ ီနှ င့် အတွ င် းမှ ဘရာစီ ယာတို ့ခံေ န၍ သိပ်ပြီ းမထိ လှသြ ဖင့် မျု ိးအောင် သာမနထ် က် အားပို စိုက် ကာ ဆုပ်န ယ်ေ ပး သ ည်။ ဖြူေ ဖွ းေ သာ အသား အ ရေ ရှိသ ည့် စန် းမ မ၏ တကို ယ် လုံးနီ ရဲ ၍ တ က်လာသ ည်။ တဖြေ း ဖြေး လ ည်း ေ မာ၍ လာသည် ။ စ န် းမ မက နှုတ် ခ မ်းခြ င်း ေြ ဖး ေြ ဖး ချ င်း မျှ င် း၍ ခွ ာလိုက်သ ည် ။
“ ဟိုမှာ စားဦ း….တော်ကြာ မော နေ မယ် ”
စန် းမ မ မော သံေ လး နှင့် ေြ ပာရ င်း အ အေ းတစ် ဘူး ကို ေ ဖာက်၍ သော က်သ ည။် မျိုး အော င်က လ ည်း အေ အး တ စ် ဘူးကို ေ ဖာက် သောက် သည် ။ သူတို့ေ န ရာလေး က အ ရိ ပ်ရ ၍ေ အ းမြ ေ နသ ည့်ပြ င် ေ လကလ ည် း တဖြူးြ ဖူး တိုက်ေ နေ တာ့ သာတော င့်သ ာယာရှိလှသ ည်။ ဘူးထဲ မှ အေ အး ကု န် သွ ားတော့ ဘူ းကို ဖျာပေါ် သို ့ ချလိုက်ြ ပီး မျု ိးအော င်က စ န် းမ မကို လှမ် း၍ ဖက် သည် ။ “ နေ ပါ ဦ း….ဘယ်လိုြ ဖစ် ေ နတာလဲ မသိ ဘူး ”
စန် းမ မက လ ညး် မျု ိးေ အာင် ၏လက် တွေ ကို တွ န်းဖ ယ် ၍ မျက်ေ စာင် း ထိုးကာ ပြော လိုက်ပြီ း မတ် တပ် ထရ ပ်လို က်သ ည်။ ပြီးေ တာ့ ပတ် ဝန် းကျ င် ကို ေ သေ သ ချာချာကြည့်၍ အကဲ ခ တ်ကာ ပြန် ၍ထို င် ချ လိုက်သ ည် ။
“ ကဲ… အဝ တ် တွေ ချွ တ်ဦ း ….”
“ မမ လည် း ချ ွ တ်ေ လ ” “ အင် း ပါ…”
စန် းမ မက ေြ ပ ာလိုက်ပြီး ဖျာပေါ် မှ အေ အ း ဘူးနှ င့် ကိတ် မနု့် လက် ကျ န် တို့ကို ယူ၍ ေ ဘးမှ ရွ က်လှ ပင် လေ း ခြေ ရင် းသို ့ ဖ ယ်ေ ရွှ့လို က် သည် ။ မျု ိးေ အာင် က သူ့ခ န္ဓာကိုယ် ေ ပါ်မှ အင်္က ျ ီကို ချ ွ တ်လိုက်ြ ပီး ေ ဘးသို့ ချလိုက် သည် ။
“ အဟ င်း ….အကု န်ချ ွ တ် ေ နာ် ”
စန် းမ မက သူမ၏ အေ ပါ် မှ အင်္က ျ ီကို ချ ွ တ်ရင် း အဝ တ်အ စားက င်း ကွ ာသွ ားပြီဖြ စ်သ ည့် မျု ိးေ အာင် ၏ ခန္ဓာကို ယ် အေ ပါ်ပို င်း ကို ရမ ္မက်မျက် လုံး တွေ နှ င့်ကြ ည့် ရင် းေြ ပာသ ည် ။ အမှ န်ေ တာ့ မျု ိးေ အာင် နှင့် စန် းမ မတို့ မှာ သမီး ရ ည်း စား တွေ ဖြ စ် သော် လည် း အိမ် ေ ထာင်သ ည် ေ တွ တော င်မှ အိမ် ထော င်သ က်တ စ်နှ စ်ေ ကျ ာ်မှပြော ေ သာ အြေ ပာအ ဆိုမ ျုိးေ တွ ကို သူတို့ပြော နြေ က သည် ။ စန် းမ မ က အေ ပါ်မှ အ င်္က ျ ီချွ တ် လို က်ေ တာ့ အတွ င်း မှ ဘရာစီ ယာ အန က်ေ ရာင် လေး ေ ပါ်ထွ က်လာသ ည်။ အေ ပျာ့စား ေ လးဆို တော့ နို့ ဖြူဖြူ လေ းေ တွ က တလှုပ် လှုပ် ဖြစ် နြေ ကသ ည်။ ပြီးေ တာ့ သူမ က စက ပ် အတွ င် းမှ အတွ င်း ခံေ ဘာင် းဘီေ လး ကို ချွ တ်လိုက်ြ ပန် သည် ။ အတွ င် းခံ ဘောင် းဘီ အနက် လေ းကို ဆွ ဲ ၍အချွ တ် စက ပ်ေ လး က လန် သွ ားရာ လှစ် ကနဲ ေ ပါ် သွ ားသော ပေ ါင်ကြားမှ မဲ မဲ သဲ သဲ လေ း တွေ ကို ြ မင် လို က်ရပြီ း မျု ိးေ အာင် မျက် လုံ းကြီး က ဝင်း ကနဲ လ က်သွ ားသ ည်။
“ ေ ဟ့ ….ဘာကြည့် နေ တာ လဲ….ခ စ်ခ စ် ….” စန် းမ မက သူ့ကိုလှ မ်းကြ ည့် ရင် း တခ စ်ခ စ် ရယ် သည် ။
“ ချွ တ်လေ …. ဒါပါချွတ် ”
“ အ… အ…. ချွတ်…. မှာ ”
စန် းမ မက မျိုး အော င်၏ ပုဆို း ကို လှမ်း ၍ဆွ ဲ သည် ။ ဆွ ဲ တာက ပုဆိုး ခါ းပုံ စကို ဆွ ဲ တာမ ဟုတ်။ ပုဆိုး ထဲ မှ ငေါ က် ထောင် ေ နေ သာ ေ နရာ ကို လှမ်း ဆွ ဲ ပြီး အ တင်း ညှ စ်ကာ ပြောလို က်ခြ င် းဖြစ် ၍ မျု ိးေ အ ာင်မှာ ရုတ် တ ရက် ဆိုေ တာ့ သူ့ပ စ္စည် းကြီ း နာသွ ားပြီး ကိုယ်ကို နောက် သို့ ဆုတ် လိုက်မိ သည် ။ စ န်း မမ က ပစ္စ ည်းကြီ းကို မလွှတ်။ အတ င် း ညှစ် ၍ ကိုင်ြ မဲ တိုင်း ကိုင်ထာ းသ ည်။
“ အမ လေ း….ြ ဖစ် နေ လိုက် တာ…. နည်း တာကြီး မဟု တ်ဘူး…..ြ ပစ မ်း…..ပြ စ မ်း ”
ပြောလ ည်း ေြ ပာ စန်း မ မက မျု ိးေ အာင်၏ ပုဆိုး ကိုဆွ ဲ ချွ တ်လိုက် သ ည် ။ ထိုအ ခါ လီးဒစ်ပြဲ ကြီး က ထွ က်ေ ပါ်၍ လာသည် ။ လီ းထိပ်ြ ကီး ကို သူမ ၏လက် ဖ ဝါးေ လြး ဖင့် အုပ် ကာ ဖွ ဖွ ေ လးပွ တ် သ ပ် ကိုင်ကြ ည့် ရင် း စ န်း မမ ၏ မျက်လုံ းေ လး များ အရ ည် လဲ ့၍လာသ ည် ။ ပြီးလျှ င် လီး ကို လွှတ်ေ ပး လိုက်ပြီ း စန် း မမ မှာ ဖျာပေါ် သို့ ပက်လ က် လှန် ချ လိုက်ြ ပီ း သူမ၏ စက ပ် တိုေ လးကို ခါးဆသီို ့ လှန် တ င်လို က်သ ည်။ ဖော င်းထ ေ န သော စော က် ဖုတ် လေ း
ပေါ် မှ အေ မွှး မဲ လေး ေ တွ က ဘုတ် စေု လးဖြ စ်ေ နသ ည် ။
မျု ိးေ အာင်က သူ့ပု ဆိုးကို ကွ င်းလုံ း ချွ တပ်စ် လိုက်ပြီ း ဘေ း မှေ န၍ စန်း မ မ ၏ ကိုယ်ေ ပါ် သို့ ငု့ံလိုက် သ ည်။ ပြီးလျှ င် ဘရာစီ ယာအ နက် လေ းကို ချွ တ်လိုက်ြ ပီး နို့နှ စ်လုံ းကို ဘယ်ပြ န် ညာပြန် စို့ကာ လ က်တ စ်ဖ က်က လည် း
စောက် ဖု တ်ေ လးကို ပွ တ်ပွ တ်ေ ပး သည် ။ နို့သီး ေ လး ေ တွ ကို စုပ် ရင် း လျှ ာဖျားလေ းဖြင့် ထိုးပတ် ယက် လိုက် ေ သာ ဒဏ်က စန်း မ မရ င်ထဲ ထိ ကျင်ကျင် သွ ားေ အာင် ခံ စားလို က်ရ သည် ။ စ န်း မမ က သူမ ၏ေ ကျ ာလေး ကို ေ ကာ့၍ ကော့၍ ေ ပး ေ နမိ သည် ။ နို့ နှ စ်လုံးြ ပီး သွ ားပြ န်ေ တာ့ စန်း မ မ၏ ဝ မ်း ဗိုက် သားေ လး တွေ ကို နှုတ်ခ မ်းြ ဖ င့်စု ပ်လို က် လျှ ာဖြင့် ယက် လိုက်ဖြ င့် မျု ိးအော င်၏ ဦ းေ ခါင်း က စန် းမ မ၏ ေ အာက် ပိုင် းသို ့ တြေ ဖ းဖြေ းေ ရွ့လျား ၍ လာသည် ။ စန် းမ မ ဖိန် းဖိ န်း ရှိန် းရှိ န်း ခံ စားရ င်း ရ င်ေ တွ တဒိန် းဒိ န်း ခုန် ၍လာသ ည် ။ သူမ ၏ အကွ ဲ ကြောင် းေ လး တွ င်လ ည်း အရ ည် လေ းေ တွ စိ မ့် ထွ က်လာကြပြီဖြ စ် သည် ။ ဟော ….မျု ိးေ အာင် ၏ နှာခေါ င်းြ ကီးက ေ ဖာင် း ဖော င်း မို့မို ့
စောက် ဖု တ်ေ လးကို ငု့ံ၍န မ်း လိုက် ရင် း လျှ ာကြီးက အကွ ဲ ကြောင် းတ ေ လျှာက် ယက်တင် လိုက်သ ည်။
“ အေ မ့ ….. အား….ဟား ”
စန် းမ မ ကော့ တက်သွ ားသ ည်။ မျိုး အော င်က ေ စာက်ဖု တ်နှု တ်ခ မ်း သ ားကြီးေ တွ ကို တစ် ချ က်ခြ င်း ယက်၍ ပေ းေ နသ ည် ။
“ ေ န….. နေ ဦး ….”
စန် းမ မက ထိုသို့ပြော လိုက်ြ ပီး သူမ ၏ လ က်တ စ်ဖ က်က ဘေ းမှ ရွ က်လှပ င်ေြ ခရ င်း သို့ လှမ်း လိုက် သည် ။ ပြီးေ တာ့ ဖွ င့် ထားေ သာ ဘူးထဲ မှ ကိတ် မု န့်တ စ်တုံ းကို လှမ်း ၍ နှိုက် လို က်ပြီး လက်တစ် ဖက် က မျု ိးအော င်၏ ခေါ င် းကို ဆွ ဲ ဖယ်ကာ ကိတ် မနု့် တစ် တုံး လုံ းကို သူမ ၏ ေ စာက်ပ တ် နှုတ် ခမ် းသား နှ စ်ခု နှင့် ေ စာက် ဖု တ် အုံေ လး ပေါ် ကိုပါ ချေ မွ ဖိက ပ်ပ စ် လို က်သ ည်။ စန်း မမ ၏ စောက် ဖုတ် အုံတ စ် ခု လုံး ကိတ် မနု် ့ များ ကရင် ( မ်)များဖြင့် လိမ်း ကျံလိုက် သလိုဖြ စ်သွ ား သည် ။
မျု ိးေ အာင်က စန် းမ မ၏ ေ စ ာက်ပတ် အုံတ စ်ခု လုံး ပေါ် တွ င်ရှိ နေ ေ သာ ကိတ် မုန့် ကရ င် (မ်) များကို လျှ ာဖြင့် ကုန် စင် ေ အာင် ယက်သ ည် ။ ယက် နေ စ ဉ် တွ င် စန် းမ မ က သူမ၏ ေ စ ာက်ဖုတ် ကို ေ ကာ့ကော့ ပေ း သည် ။ ငါးမိ န စ်မျှ အြ ကာ ေ စာက် ဖု တ်တ စခ်ု လုံး ေ ပါ်ရှိ ကိတ် မု န့် များနှ င့် ကရ င် (မ် )များ ကုန်စ င်သွ ားေ သာ အခါ တွ င်ေ တ ာ စော စောက ေ စာက်ပ တ် နှုတ် ခမ် းသား နှ စ်ခြု ကား အကွ ဲ ေြ ကာင်း ထဲ တွ င် မြှု ပ်ေ နသ ည့် စောက် ေ စ့ေ လးမှာ အပြင် သို့
ထောင် တက် ထွ က်ပြူလာ သည် ကိုေ တွ့လိုက် ရသ ည်။ အားမ လို အား မရ ဟန်ြ ဖင့် မျိုးေ အာင် က ေ စာက်ေ စ့ လေ း ကို ငုံ ့၍ နှု တ်ခ မ်း နှ စ်ခုြ ဖင့် ညှပ် ကာ စု ပ်လို က် သည် ။
“ အား ….အမ လေး …. အား ….. အင် း ….အ ….. အ…..”
စန် းမ မ၏ ေ ပါ င်နှ စ်ေ ချ ာင်း က မျု ိးအော င် ၏ ေ ခါ င် းကို ညှ ပ်၍ တ င်သားြ ကီးမျ ား တစ်မို က်ေ လာက် ကြွ ကာ ကော့တ က်သွ ားသည် ။ စိမ့် ထွ က်လာေ သ ာစောက် ရ ည်ေ တွ ကလ ည်း ဖ င်ကြားသို့ တို င် အော င်လိ မ့်ဆ င်းသွ ား သည် ။ မျု ိးေ အာင်က စောက် ေ စ့ေ လးကို လွှတ်ေ ပးလို က် တော့ မှ စန် းမ မ၏ တင် သားကြီး မျ ားက ဘုန် း ကနဲ ပြ န်ကျ သွ ားသည် ။ စ န်း မမ ရင်ဘ တ်ေ လး နိမ့် ချ ီမြင့် ချ ီနှ င့် မော နေ သည် ။ သူ မ အေ မာေြ ပ ရန် သုံးမိ နစ် မျှ မျု ိးေ အာင် က အနား ေ ပး လို က်ပြီး မှ စန် းမ မ၏ ေ စာက်ပ တ်နှု တ်ခ မ်း သ ားနှစ် ခုကို လက်မ နှစ် ဖက်ြ ဖ င့်ဆွ ဲ ဖြဲ လိုက်ပြီ း သူ၏ ပါးစ ပ် ကို စောက် ပ တ်ဝ တွ င်ေ တ့လို က် ပြီး အထဲ တွ င် ပြည့် လျှ ံနေ ေ သာ ေ စာက် ရ ည်ကြ ည်မျ ား ကို စုပ်ယူ မျ ု ိချ ပစ် လိုက် သည် ။ ပြီးေ တာ့မှ သူ၏ လျှ ာကို စု ခ ျ ွ န်၍ ေ စာက် ေ ခါင်း ထဲ ထိုး သွ င်းလို က်ပြီ း ထု တ်လိုက် သွ င်း လိုက်ဖြ င့် လုပ် ရာမှ အတွ င် းသား ေ လးများ ကို လျှ ာဖျားလေ းဖြ င့် ထိုး ထိုး ပြီး ယ က်သ ည်။
“ အား …..ဟ ….. အီး ….. အီး ….. အင် း …..အ…. အ….. အမ လေ း ….. အား ….. အား ….”
စန် းမ မတ ကို ယ်လုံး တွ န့်လိ မ်ေ နပြီ း လက်ြ ဖင့် မျိုးေ အာင် ၏ ေ ခါ င် းကို ကိုင် ကာ သူမ ၏ ေ စာက် ပ တ်ဆီသို ့ ဖိထ ားပြီး သူမ ၏ေ စာက် ပတ် ကိုလ ည်း ကော့ကာ မျု ိး အော င်၏ ပါး စ ပ်ဆီ သို ့ အတ င်း ပင့် ကပ် ေ ပး သည် ။ စန် းမ မ တစ် ယောက် ကာမ အရှိ န် အလွ န် အ မင် းြ မင့် လာပြီဆို သည် ကို သိလိုက် သော မျု ိးေ အာင် က သူ့လျှ ာကို ေ စာက်ေ ခါ င်း ထဲ သို ့ သွ က်သွ က်လ က်လက်ြ ကီး ထုတ် ချီသွ င်း ခ ျ ီလုပ်ေ ပး သ ည် ။ ဒါ ကြောင့် စ န်း မမ မှာမျု ိး ေ အာင် ကို စွ ဲ နေ တာဖြစ် သည် ။ စန် းမ မ မှာ ဘဲ တွေ က ဝို င်း ဝို င်းလ ည် ေ နတ ာဖြစသ် ည် ။ ဒါ ပေ မယ့် နှစ်နဲ့ ချီပြီး စ န်း မမ မှ ာ မျု ိးေ အာင် နှ င့်တွ ဲ ရတာက မျု ိးေ အာင် အ မှုတ် ကော င်း၍ ဖြစ်သ ည် ။ အ သစ် အဆ န်း ကို လိုချ ငြ်က တာချည် းဖြ စ် သော်လ ည်း မျိုးေ အာင် ကို ဖြတ်၍ ေ နာ က်တ စ်ေ ယာက်နှ င့် တွ ဲ လျှ င် အဲ ဒီေ နာက် တစ် ယောက် က မှုတ်ေ ပး ရ င်ေ တာ်ေ သး သည် ။ မမှု တ် လို့ ကျ မကို မှု တ်ေ ပး ပါ လို ့ ပြော လို့က မဖြ စ်ေ ပ။ ဒါ့အပြ င် မှု တ်ေ ပး သည် ပဲ ထားဦ း။ မျိုးေ အာင် လောက် အ မှုတ်
ကျ ွ မ်းကျ င် ဖို ့က မသေ ချ ာေ ပ။ ထို့ကြောင့် စန် းမ မ မှာ မျိုး အော င်ကို မ ပ စ်နို င်ဘဲ ဆက်ြ ပီးတွ ဲ ေ နရ တာဖြစ် သည် ။
“ အ….. အ…..အို း …..အား ….. အ….. အ မ လေး ….. အီး ….. အား …… အား…..”
စန် းမ မ ခါးကြီး ကော့တ က်က ာ တဆတ် ဆ တ်ဖြစ် လျ က် ပြီးသွ ားြ ပီး သု တ်ရ ည်ေ တွ က ပ န်းထွ က် လာ သည် ။ မျု ိးေ အာင်က နိုင် ေ အာင် မျိုချသည် ။ လျှ ာကို ေ စာက် ခေါ င်းထဲ တွ င် လှည့်ပ တ်လျက် မွှေ ပေ းသ ည် ။ စန် းမ မ
ကော့တ က်ေ န သော ခါးကြီး ပြန် ကျ သွ ားေ တာ့မှ မျု ိးေ အ ာင် က သူ့လျှ ာ ကို ေ စာက် ခေါ င်းထဲ မှ ထုတ် ကာ စောက် ပ တ် အကွ ဲ ကြောင် း တေ လျှာက် ေ စာက်ပ တ် နှုတ် ခမ် းသား နှ စ်ခု နှင့် ေ စာက် ပ တ်အုံ လေ း တစ်ခု လုံး ကို ခဏြ ကာေ အ ာင် ေြ ဖး ဖြေ းချ င်းယ က် ပေ းပြီး မှ ထထိုင် လို က်ပြီး စန်း မမ ၏ ေ ဘး တွ င် ဝ င်၍ လှဲ ကာ စန် းမ မကို ဖက် ၍ နမ် းလို က်သ ည်။
“ မင် း ေ မာသွ ားပြီလား ဟင် ….”
“ ဟင့် အင် း ….”
မောသွ ားြ ပီလ ားဟုမေး သော စ န်း မမ ၏ အ သံက မော သံ ပေါ က် ၍ေ န သ ည်။ စန်း မ မ၏ လက် က မတ် တောင် ၍
နေ သော မျု ိးေ အာင် ၏ လီးကြီးဆီ သို ့ လှမ် းလိုက်ြ ပီး ဆု ပ် ကိုင် လိုက်ကာ လှမ် းကြ ည့် လိုက်သ ည် ။ လီးကြီ းထိ ပ် တွ င် အရ ည်ကြ ည် လေး ေ တွ က စို့၍ နေ သ ည်။ သူမ ၏ လက် ကေ လးဖြ င့် လီးကြီ းကို ဖွ ဖွ လေး ပွ တ် ပွ တ် ပေ းသ ည်။ ပြီး မှ လက်ကို လွှတ် ၍ ပက်လ က် လှန် ၍ေ နေ သ ာ မျု ိးေ အာင် ေ ပါ်သို ့ သူမ က အ ပေါ် စီး မှယူ ကာ မျု ိးေ အာ င်၏
နှုတ် ခမ် းေ တွ ကို ဖိ၍ စုပ် လို က်သ ည်။ သူမ အား မျု ိးေ အာင်က လည် း ပြ န်၍ စုပ် န မ်း ရင် း သူမ ၏နို့ နှ စ် လုံးကို ဆုပ် နယ် ၍ေ ပး သ ည်။ အတန်ြ ကာေ အာင် စပု် နမ် းေ နပြီ းမှစ န် းမ မက သူမ ၏ မျ က်နှာကို ခွ ာလိုက်ပြီ း ထထိုင် လိုက်သ ည်။ ပြီးမှ မျု ိးအော င်၏ မျက် နှာဖ က်ကို ကျေ ာေ ပးပြီ း စန် းမ မ က မျု ိးအော င် ၏ကိုယ် ေ ပါ်သို့ခွ လို က်ကာ လီး တန်ကြီ း ကို လက်တ စ် ဖက် က ကိုင်ပြီ း သူမ၏ ကိုယ်ကို တ ေြ ဖး ဖြေ းဖိ ဖိချ ကာ လီး ကို ေ စာက် ခေါ င်းထဲ သို ့ တစ် ရစ်ြ ခင် း
သွ င်းယူ သ ည်။ ဖြူေ ဖွ းလုံ းတ စ်တ င်း ကားေ နေ သာ စန်း မ မဖ င်ကြီ းက တဖြေ း ဖြေး နိ မ့် ဆင်း ကာ လီး ကို သွ င်းယူ ေ နပုံ အား ကြည့် ရ င်း မျု ိးေ အာင် ၏စိ တ် ေ တွ က ထသထ က်ထလာ သ ည်။ လီးတဆုံ း ဝင် ရန် လက် နှစ် လုံး ေ လာက် အလို တွ င်ေ တာ့ မျု ိးအော င်က စိ တ်မ ထိန် းနို င်ေ တာ့ဘဲ သူ မ၏ ခါ း ကို လက်နှ စ်ဖ က်ဖြ င့် ညှပ် ၍ ကိုင် လို က်ပြီး သူ့ဖင်ြ ကီးကို ကြွ ကာ ေ အာက်မှ ေ န ၍ ပင့် ဆော င့်ပြီးသွ င်း လိုက် သည် ။
“ ပြွ တ်….ဗြ စ် … ပြွ တ်….ဗြ စ် … ဗြစ် ….အ မေ့ … အင် း ….”
“ အရ မ်းကြီ း ပဲ….”
မျု ိးေ အာင် ဖက် သို့ သမင် လ ည်ပြ န်လှ မ်းြ ကည့် ၍ စန် းမ မက အြ ပုံ းမျ က်နှာေ လး နှ င့် ပြောလို ကသ် ည် ။ ထို့နော က် စန် းမ မ မှာ ဒူးေ ထာက်၍ ထိုင် ချ လိုက်ြ ပီး သူ မ၏ ကိုယ်ကို ေ ရှ့သို့ ငိုက် ကာ ဆင်း ထား သေ ာ မျု ိးေ အာင် ၏ ခြေ ထော က်
ဘေး တ စ်ဖ က် တစ် ချ က်တွ င် သူမ ၏ လက် နှစ် ဖက် ကို ေ ထာက်ကာ ဖ င်ကြီး ကို ကြွ ကြွ ပြီးလို းသ ည်။
“ ပြွ တ်….ပြွ တ် ….ဖွ တ် ….စွ ပ် ….ဗြစ် …. ပလွ တ်….ပြွ တ်….ပြွ တ်….ဗြ စ်….ြ ဗစ် ….”
စန် းမ မ မှာ တစ်ချက်ြ ခင် းအ ရသာခံ ၍ လိုး နေ ရာမှ အားမလို အား မရြ ဖ င့် ခပ် သွ က်သွ က်ေ လး ဆော င့်ေ ဆာင့် လိုးလို က်၊ တ စ်ချ က်ြ ခင် း ပြ န်၍ လိုးလို က် နှ င့် စိတ်ထဲ ရှိသ လိုထ င်တို င်း လိုးေ န သည် ။
“ ပြွ တ် ….. စွ ပ် ….စွ ပ် ….ဖွ တ် … ဖွ တ်….ပြွ တ် ….ဗြစ်….ပြွ တ် ….”
စန် းမ မက သူ့ကိုေ ကျာပေ းပြီး ဖ င်ကြီး ကိုကြွ ပြီး ဆော င့် နေ သဖြ င့် မျု ိးအော င်မှာ ေ စ ာက်ခေါ င်း ထဲ သို့ လီးကြီး အဝ င် အထွက် ကို ေ တွ့မြင် ၍ နေ လေ သ ည်။ စ န်း မမ ၏ ဖင်ြ ကီးဖိ ချ၍ လိုးလိုက်တို င်း မျု ိးေ အာင် ကလ ည်း ေ အာက် မှ
နေ ၍ ပင့် ပ င့ေ် ဆာင့်ပြီ းလိုး သည် ။ ဖိအာ း နှင့် ပင့် အား တို့ အားနှ စ်ခု ပေါ င် း၍ လိုးေ ဆာင့်ချ က် မှာ ြ ပင် းထ န်သွ ားြ ပီး
နှစ် ယော က်စ လုံးမှာ အရသ ာပိုတွေ ့ကာ အားရ သွ ားကြ သည် ။ “ ပြွ တ် …. ပလွ တ်…. စွ ပ် ….စွ ပ်….ပြွ တ်….ပြွ တ်…..ြ ဗစ် …. ဖွ တ် ….”
အမှ န် တော့ စ န်း မမ က မျု ိးေ အာင် ကို အေ ပါ်မှ တက် ၍ လိုးခို င် း၍ ရသ ည်။ သို့ရာတွ င် မျု ိးေ အာင် က သူမ ကို တစ် ချ ီပြီး အော င်မှု တ်ေ ပြး ပီး သူကိုယ် တိုင် က မပြီး သေ း သဖြင့် အေ ပါ် မှတ က်ခို ငး် လျှ င် မျု ိးေ အာင် စော စော ပြီးသွ ား နိုင် သ ည်။ ခုတော့ သူမ က အေ ပ ါ်ကတက် လို က်သ ည့် အ တွ က် လီးမှာ အေ ပါ်သို့ ေ မာ့၍ ေ ထာင် ေ န သည့် အတွ က် မျု ိးေ အာင် မှာ သာမန် ထက် ပို၍ ကြာနြေ ခင် းဖြ စ်သ ည်။ စိတ် ထင် တိုင် းအ ေ ပါ်မှ ဆော င့်ရ င်း စ န်း မမ မှာ ပြီးချ င်လာသ ည်။ ထို့ကြော င့် စန် းမ မမှာ သူမ ၏ဖ င်ကြီး ကို ကြွ ကြွ ပြီး အားရ ပါ း ရေ ဆာင့်ေ ဆာင့် လိုးေ တာ့သ ည်။ “ ပြွ တ် … ပြွ တ် … စွ ပ် … ပလွ တ်… စွ ပ်… စွပ် … ပြွ တ် … ပြွ တ်… ဗြ စ် … ဗြ စ် … အင် း … မမ… ကိုယ်ပြီး ခ ျ င်လာပြီ …
ဆောင့် … ေ ဆာင့် …”
စန် းမ မ မှာ အံကိုက်ဖြ စ်သွ ား ကာ မျု ိးေ အာ င်က လည် း ပြီး ချ င်ပြီြ ဖစ် ၍ အ ားတက်သွ ားြ ပီ း အံကိုကြိ တ် ကာ
ဆောင့် ပ စ် လိုက်သ ည်။
“ စွ ပ်….ပြွ တ် ….ပြွ တ်… ပြွ တ်….ဗြ စ်….ြ ဗ စ် …ဖွ တ်…..ဗြ စ် ….အင် း ….အား ….အ မေ လး ….အိုး …. အိုး ….” မျု ိးေ အာင်က လည် း သူမ၏ ခါ းကို လက် နှ စ်ဖ က်ဖြ င့်ကို င် ကာ လြီး ကီး ကို ေ အာက် မှ ပင့် ၍ ဖိက ပ် ကာ သုတ် ရ ည်များ ပန် းထွ က် သွ ားသလို စန် းမ မ ၏ခါ း လေ းမှာ လည် း ဆတ် ကနဲ ဆတ်က နဲ ဖြစ် ၍သွ ား ကာ ပြီး သွ ားေ လေ တာ့သည် ။ ခဏ ေ နေ တာ့မှ စန် းမ မမှာ မျု ိးေ အာင်၏ အေ ပါ်မှ ဆင်း လိုက်ပြီ း မျု ိးေ အာင် ၏ေ ဘး သို့လှဲ ချ လို က် လေ သည် ။ မျု ိးေ အာင် မှာ ဒီလောက် နှ င့် တော့ အား မရ သေး ဘဲ ေ နာ က်ထ ပ်ဆက် ၍လိုး ဦး မ ည် ဆိုတာ စန် းမ မက သိထား လေ သည် ။
မျု ိးေ အာင် နှင့် စန် းမ မတို့ နှ စ် ယောက် တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ဖ က်၍ အ နား ယူရ င်း ေ နာက်တ စ်ချီအ တွ က် တာစူေ န ခိုက် မလှ မ်း မ ကမ် း ရှိ ခြုံ ပုတ် အ ကွ ယ်မှ လူသ ားနှစ် ယော က် ကေ တာ့….
“ ကဲ….အကို … တော်ေ လာက်ပြီေ နာ် … စန် းမ သူ့ဘဲ နဲ့ နေ တာကြည့် ချ င် တယ်ဆို လို ့ ခ င်သူ ခေါ် လာပြီ း သူတို ့ နှစ် ယော က်ကို ေ ပး တွေ့ပြီးြ ပီ ….. အကိုလဲ ကြည့် လို့အာ း ရသွ ားပြီ …. အိမ်ေ ပါ်တ က်ကြ ရေ အာင် ….” စိုးလ င် းက ခ င် သူကို ခေါ င်းငြိ မ့်ပြပြီ း နှစ် ေ ယာက်သား အိမ် ေ ပါ်သို့ပြ န် ၍ တက်ခဲ ့ကြ လေ သည် ။ အ မှန် တော့ စိုးလ င် းမှာ စန် းမ မတ စ်ယော က်ခံ တာကို ကြည့် ချ င် နေ ခဲ ့သည် မှာ ကြာပြီဖြ စ်သ ည်။ သူ့ချစ် သူ ခင် သအူား ပြောပြီ း ဒီနေ ရာကို အပါ ခေါ်ြ ပီး ချိန် း တွေ့ေ စခဲ ့တာြ ဖစ် လေ သည် ။ အခု တော့ စ န်း မမ တစ် ယေ ာက် ဖြစ် ချ င် တိုင်း ဖြစ် နေ သ ည် ကို မျက်ဝါး ထ င်ထ င်တ ဝကြီး ကြည့် ခဲ ့ရပြီြ ဖ စ်သ ည်။ သူ၏ ဘော င်း ဘီထဲ မှ ပစ္စ ညး်ြ ကီး ကလ ည်း မချ ိမ ဆ န့်ဖြ စ် နေ ချေ ြ ပီ။ ခ င် ခင် သူက လည် း သူ့ကိုအိ မ် ေ ပါ်သို့ အပါ ခေါ် နေ တော့ ….။ ခင် ခင် သူ မှာလည် း စန် းမ မ တို့ အတွ ဲ ကိုကြည့်ပြီ း စိတ် ေ တွ အေ တာ်ထ နေ ပုံရ ေ လသ ည်။ ဒီတော့ စို းလင် း အတွ က် ခ င်ခ ငသ်ူ က အဆ င်သ င့် ဖြစ် နေ ေ ချ ပြီ။ အိမ် ေ ပါ်သို့ ရေ ာက် သ ည်နှ င့် ခင် ခင် သူက ဦးဆော င်၍ အိမ်ခ န်း လွ တ်တ စ်ခု ထဲ သို ့ ဝင် သွ ားသည် ။ စိုးလ င် းက နေ ာက်မှ လိုက် ဝ င်သွ ားပြီ း အ ထဲ ရောက် သ ည်နှ င့် အိပ် ခ န်းတံ ခါ း ကို ပိတ်လိုက် သ ည် ။ စိုး လင် းက သူဝ တ်ထား ေ သာ ေ ဘာင်း ဘီကို ချ ွ တ်ချလိုက်သ ည် ။ ခ င်ခ ငသ်ူ က သူ့ ကိုေ ကျာပေ းပြီး ကိုယ် ပေါ် က အကျ ႌေ တွကို ချွ တ်နေ သ ည်။ သူမ ၏ နော က်ေ ကျ ာကိုကြည့် ရင် း စိုး လင်း က သူ၏ အတွ င်း ခံေ ဘာင်း ဘီကို ခ ျ ွ တ်ချ လိုက်ရာ ခြောက် လက် မ ကျော်ကျော် လောက် ရှိ ေ သာ လီး တန်ြ ကီးက ေ ငါ က် ကနဲ ထွ က် ၍ လာသည် ။ စိုး လင်း မေ နနို င် မထို င်နို င် နှင့် ခင် ခင် သူ၏ ေ နာက်ေ ကျာသို့ ပြေး က ပ်သွ ားပြီး သူမ ကို နေ ာက်မှသို င်း ဖ က်ကာ မချ ိမ ဆန် ့
ဖြစ် နေ သော လီးတ န်ကြီ း ကို ခင် ခင် သူ ၏ တင်သားြ ကီးနှ င့် ကပ် ၍ ဖိထား လိုက် သည် ။
“ အကို ကလ ည်း ေ နဦ းေ လ ….ဒီမှာ အ ဝ တ်ေ တွ ချွ တ်ဦ းမယ် ….”
“ အကို မ နေ နို င်ေ တာ့ဘူး ကွ ာ ….” “ အကို ကလ ည်း ကွ ာ….”
စိုးလ င် းက သူ့ ကိုယ် ပေါ် မှ ရှု ပ်အ ကျ ႌကို ချွ တ်လိုက် သလို ခ င်ခ င်သူ က လည် း သူမ၏ ခါ းမှ ထဘီကို ကွ င်းလုံ း ချွ တ်ချလိုက် သည် ။ နှစ် ေ ယာက်စ လုံး ကိုယ်လုံ းတီ းဖြစ် သွ ားကြပြီ ။ ခ င်ခ ငသ်ူ က ကြမ်းြ ပ င်ေ ပါ် သို့ ဒူးေ ထာက်လို က်ပြီး ေ လး ဖ က်ေ ထာက်ေ ပ းလိုက် သ ည်။ တွ ဲ လောင် းဖြ စ်သွ ားေ သာ နို့အုံနှ စ်လုံ းကို နောက် မှ နေ ၍ လှမ်း ကို င်ရ င်း သူ့လီး ကို နော က်သို့ပြူ းထွ က်ေ နေ သာ ခင်ခ င်သူ ၏ စေ ာက်ဖုတ် ဝသို ့ တေ့ ကာ
ဆောင့် သွ င်း လိုက်သ ည် ။
“ ပြွ တ် …. ပလွ တ်…..ြ ဗစ် …. ပလွ တ် ….ပ လွ တ်….ပြွ တ် ….ပြွ တ် ….. ဖွ တ်…..ြ ဗစ်…..ြ ဗစ် ….”
အထဲ တွ င် အရည် တွေ က အိုင် ၍ နေ သ ည်။ လီးကို ေ ဆာင့်သွ င် းလို က်၊ ပြ န် ထုတ် လိုက် လုပ် ေ လေ တာ့ အထဲ မှ အရ ည် တွေ က မြင် မ ကော င် းေ အာင် ထွ က် ကျ၍လာသ ည်။
“ပြွ တ် ….ပလွ တ်…..ြ ပွ တ်…..ပြွ တ် ….. ပလွ တ်….. ဖွ တ်….ြ ပွ တ်….ပြွ တ် ….. ဖွ တ် ….ဖွ တ် …..ဗြ စ်….ြ ဗစ် . ..ပြွ တ် …”
“ အင့် ….. အ ….. အ….. အ င့် ….. အင့် …… အား …….ဟား …..” စိုးလ င် း၏ ဆေ ာငခ့်ျ က် တွေ ကပြင် းထ န်သ လိုဖ င်ကြီး ကိုေ နာက်သို ့ ပြ န်ပြန် ဆော င့်ေ ပး နေ သော ခ င်ခ ငသ်ူ ကလ ည်း မာန် ပါ လှေ လ သည် ။ ထို့ပြ င် ခင် ခင် သူ၏ နို့နှစ် လုံး ကို ဆွ ကဲိုင် ၍ထား ေ သာ စို းလ င်း ၏ လက်က လ ည်း ပ ညာသာ း ပါလှသ ည်။ နို့သီးေ တွ ကို လ က်ညှို း လက် မတို့ဖြ င့် ညှ ပ် ၍ ပွ တ်ေ ချေ န ရင် းမှ လက်ဖ ဝါ းထဲ ေ ရာက် ေ နေ သာ နို့အုံ ကိုလ ည်း ညှ စ် ညှ စ်ေ ပး သ ည်။ ေ စာေ စာ က စန်း မ မတို့ စုံတွ ဲ ကို ကြည့် ပြီး သူတို့ နှ စ် ယောက် စလုံ း မှာလ ည်း ကာမစိ တ် တွေ ပြင် းထ န်ေ နြ ခင် းဖြ စ်သ ည် ။
“ ပြွ တ် …. ပလွ တ်….ပြွ တ်….ပြွ တ် …..ဖွ တ် ….ပြွ တ်….ဗြ စ် ….ဖွ တ်….ြ ဗစ် …..”
“ အင် း ….ဟင် း…. အားရ ရဲ ့ လားဟ င် ….”
“ ကိုယ် သိပ်ြ ပီး ဆောင့် ရ တ ာ အား မရ ချ င် ဘူး ….”
“ ဒါ ဖြင့် ဘယ် လိုလု ပ်မ လဲ ဟ င် ….”
ခင် ခင် သူက စိုးလင် းကို သမ င်လ ည်ပြ န်လှ မ်းကြ ည့် ၍ေ မး သည် ။
“ ကိုယ် မတ် တတ် ရပ်ြ ပီး ေ ဆာင့်ချ င်တ ယ် ” ခင် ခင် သူ တစ် ချ က်ေ တွ ေ ဝ၍ စ ဉ်း စားလို က် သည် ။ ပြီး မှ …. “ ရတယ် …. ကိုယ့်ဟာကြီ း ကို ခဏ ချ ွ တ်လိုက် ….”
လီးကျ ွ တ်သွ ား လျှ င် ခင် ခင် သူက မတ် တ တ်ထ ရပ် လိုက် တော့ စိုး လင် း ကပါ မတ် တ တ်ထ ရပ် လိုက် သည် ။ ခင် ခင် သူက မတ်တတ် ရ ပ် လျ က်မှ ခါး ကို ကုန်း ၍ သူမ ၏ ခြေ ချ င်း ဝတ် နှ စ်ဖ က်ကို လ က်နှ စ်ဖ က်ဖြ င့် ဆုပ် ကိုင် လိုက် သည် ။ အြေ ကာလျှော့ေ သ ာ လေ့ ကျင့်ခ န် းလုပ် ေ နသ ည့် ပမာဖြ စ်သ ည် ။ ခါးက လွ တ်လွ တ် ကျ ွ တ်ကျ ွ တ်ကြီး ကုန် းထား တော့ စော က် ဖုတ်ကြီ းက လ ည်း ေ နာက်ကို လွ တ်လွ တ် ကျ ွ တ်ကျ ွ တ်ကြီး ြ ပူး ထွ က်
နေ သည် ။ ေ စ ာစောက လိုး လက် စအ ရှိ န်ဖြင့် အရ ည်တို ့က စိုရွှဲ ကာ နှု တ်ခ မ်း သားနှစ်ခု မှာ အရ ည် တို့ကြော င့် ပြောင် လက် ေ နရုံ မျှ မ က အ ကွ ဲ ကြောင်း တွ င်လ ည်း အရ ည်တို ့က အြေ ကာင်း လိုက်ြ ဖ စေ် နသ ည် ။ ေ နာက်က ေ န ကြည့် ရသ ည် မှာ အလွ န် ပင်ရမ ္မက်ထ နစ် ရ ာကောင် းလှ သည် မို ့ စိုး လ င်း မှာမ နေ နို င် တော့ဘဲ ခင် ခ ငသ်ူ ၏ ေ နာ က်သို ့ တိုးက ပ်ပြီ း သူ မ၏ ခါ းကို လ က်နှ စ်ဖ က်ဖြ င့် အ သေ အချ ာ ကိုင် လိုက်သ ည်။ ဒီပုံစံ မှာ ေ နာက်က လိုး တဲ ့လူက ရှေ ့က ခံတဲ ့သူ ကို လက်နှ စ် ဖ က်ဖြင့် အေ သ အချ ာထိ န်းြ ပီး ကိုင် ထားနို င် မှ တော် ကာကျ သည် ။ ထိုသို့ မှ မဟု တ်လျှ င် ေ ရှ့ မှလူ မှာ တစ်ချ က် ဆော င့် လိုက် ရုံနှ င့် ပစ် လဲ သွ ားနိုင် သ ည။် ဒီတစ် ခါ ေ တာ့ စို းလ င်း က လီးကို
ဆောင့် ၍ မသွ င်း ။ ဖြေး ဖြေ း ချင်း သွ င်း သ ည်။ ပြီးေ တာ့ တစ် ချ က်ခြ င်း ဆောင့် ေ ဆာ င့်လိုး သ ည်။
“ ပြွ တ် …. ပလွ တ်…. ဖွ တ်…. စွ ပ်….ြ ဗစ်…..ြ ပွ တ်… ဗြစ်….ြ ပွ တ် ….”
“ ကိုယ် ….အာ းရပြီ လား ”
“ အင် း ….အား ရပြီ ခ င်သူ ….ကိုယ် သိပ်ြ ပီး ကျေ း ဇူး တင် တာပဲ….” “ အဟ င်း ….လုပ် ….. လုပ် ….မြန်ြ မန် သာ လုပ် လိုက် ေ တာ့…..”
ခင် ခင် သူ၏ ဆန္ဒ အရ စိုး လင်း ၏ ဆော င့်ချ က် တွေ မှာ ပြင်း ထ န်သွ က် လက်လာ သ ည်။
“ ပြွ တ် …. စွ ပ်….ပြွ တ်….ဗြ စ် ….ဗြစ် ….. စွ ပ် ….ဖွ တ် ….. ဖွ တ်….”
“ အင် း …..အ င်း….. အား ….. ဟား …..အ…..ထိတ ယ် ….လုပ် ….. လုပ် ….” စိုးလ င် းက အ ားရပါ း ရကြီ းကို ဆော င့်လို းပ စ်လို က်သ ည်။ (၅) မိန စ်မျှ အြ ကာတွ င်ေ တာ့ …..
“ ပြွ တ် … ဗြစ် … စွ ပ် … ဖွ တ် … ပြွ တ် … ပြွ တ်… ဗြ စ် … ဗြ စ် … ကိုယ် … ကိုယ် … အ… အ… အင် း … လုပ် … အား … အ…”
ခင် ခင် သူ တ အား အားေ အ ာ်ရင်း ဖင်ကြီ း ယမ်း ခါ ပြီ း ပြီး သွ ားကာ ေ ရှ့ သို့လဲ ကျ မ လိုဖြစ် သွ ားတော့ ရာ စိုးလ င်း က သူမ ၏ခါး ကို အတ င်း ဆွ ဲ ထားပြီး အား ရပါ း ရဆ ယ်ချ က် မျှ ဆော င့်လို က်ပြီး သုတ် ရ ည် မျ ားကို ပန် းထု တ်လိုက် ကာ တခ ဏ အတွ င်း နှ စ်ေ ယာက်သား မှာ ကြမ်းပြ င် ပေါ် သို ့ တဖြေ း ဖြေး ဖ င် ထုငိ် လျ က်သာ း ကျ သွ ားကြသည် ။ ဒီတော့ မှ လီး ကိုချ ွ တ်၍ ကြမ်းပြ င် ပေါ် တွ င် နှ စ်ေ ယာက် သား ပက်လ က်လှ န်ကာ အ မော ဖြေ ေ နကြသ ည် ။ ခ ဏ ကြာတော့မှ ခင်ခ င်သူ က လ က်တ စ်ဖ က်ဖြ င့် စိုးလ င်း ၏ လီးကြီ းကို လှ မ်းကို င် လိုက် သည် ။
“ ဟယ် ….ဒီအတို င်းကြီ းပဲ ….တစ်ြ ပားသ ားမှ မေ လျာ့သွ ားဘူး ….”
ဘယ်ကျ ပါ ့မ လဲ စိုး လင် းစိ တ်ေ တွ က မတရား ထန် ေ န သည် ။ ငယ် င ယ်… ေ ချာချေ ာ… လှလှ မိန် း ကေ လး တွေ ကာမ စပ် ယှ က်ရ င် ဘယ် လိုဖြစ် ေ နမ လဲ ဆိုတာ ယော ကျ ်ားတိုင် း သိချ ငြ်က သည် ။ တွေ ့မြ င်ချ င်ြ ကသ ည်။ ထို့ကြော င့် စိုး လင်း က စန် း မ မ အလို းခံ တာကိုကြည့် ချ င် ၍ ခ င်ခ ငသ်ူ ကိုဖွ င့်ေြ ပာပြီး သူ တို့အ တွ ဲ ကို ဒီ နေ ရာသို ့ ခေါ် လာကာ ေ ပး တွေ့ခဲ ့ခြ င်းြ ဖ စသ် ည်။ စိုးလ င်း စ န်း မမ ခံတာကိုကြ ည့်ပြီး စိတ် တွေ အ ရမ် းထ နေ တာဖြစ် သည် ။ ထို့ပြင် စိုးလ င် းက တက္က စသီ မား၊ လူက လ ည်း ရ ည်း စား နှ င့် ဒီနေ့ ချိန် းေ တွ့မှာဖြစ် သ ည့်အ တွ က် ေ သာက်ေ ဆး က လည် း သော က်လာခဲ ့ပြီ းဖြ စ်သ ည်။ ဒါ ကြောင့် စိုး လင် း လီးက မကျ ဘဲ န ဂိုအ တိုင် း တင်း ခံေ န တ ာဖြစ်သ ည် ။ တစ် ချ ီ ပြီးထာ းတာမကြာ ေ သးေ ပ မယ့် လီးက လ ည်း မကျ ေ သး သ ည့်အြ ပ င် ခင် ခင် သူက လည် း လက်ဖြ င့် လီးကို ကိုင် လို က်ေ တာ့ စိုးလ င်း ၏ စိတ် တွေ က ဟုန်း ကနဲ ြ ပန် ၍ထ လာသည် ။
“ ခင် သူ ….ကိုယ်တို ့ ထပ် လု ပ်ကြရ ေ အာင် လား ”
“ ေ ဟာေ တာ့….”
ခင် ခင် သူ မျက်လုံး လေ းေ တွ ဝို င်းသွ ားပြီ း အံ့သြသွ ား သည် ။ ဒါ ပေ မ ယ့် ခင် ခင် သူ ကိုယ်တို င် မှာလည် း စိုးလ င်း ၏ စံချ ိန် မှီ လီးကြီ း ကို သူမ ၏ လက်က လေ းြ ဖင့် ပွ တ်သပ် ကိုင် တွ ယ်ရ င်း သူမ ကိုယ် တို င်မှာလ ည် း စိ တ်ေ တွ ပြန်ြ ပီး ထလာေ နပြီြ ဖ စ်သ ည်။
“ ကိုယ့် သေ ဘာပဲ လေ …. ဒီတစ် ခါ တော့ ရို းရိုး ပဲ လု ပ်ကွ ာ ….”
ပြောလ ည်း ေြ ပာ ခင် ခင် သူ က လီးကို လွှ တ်၍ သေ ချ ာပက် လက်လှ န် လိုက်ပြီ း ဒူးနှ စ် လုံးေ ထာင် က ာ ပေါ င် ကား ပေ းလို က်သ ည်။ ေ လှကြီး ထိုး ရိုး ရိုး ပဲ ေ ပါ ့။ စိုးလ င်း က လည် း ကော က်ကာင င်ကာ ထ၍ သူမ ၏ေ ပါ င်နှ စ် လုံးကြ ားသို ့ ဝင် ၍ ဒူးေ ထာ က်ထို င်လိုက် သည် ။
“ ကိုယ် ….”
“ ဘာလဲ ….ခ င်သူ ….”
“ ခင် သူ့ကို နို့ တွေ ဆွ ဲ ဆွ ဲ ပြီး ဆောင့် ကွ ာ….အဲ ဒါ ခံလို ့ သိပ်ေ ကာင်း တာ ပဲ…..”
“ စိတ် ချ ခ င် သူ ဆန္ဒပြ ည့် ရ စေ မယ် ”
ပြောပြီ းသ ည် နှင့် စိုးလ င်း က လီး ကိုေ စာက် ပတ် ဝသို့ တေ့ လိုက်ပြီ း ခင် ခ ငသ်ူ ၏ နို့အုံ နှ စ်လုံး ကိုလ က် နှစ် ဖက်ြ ဖင့် ဆွ ဲ ၍ လီး ကို ေ ဆာင့် သွ င်း လို က်သ ည်။
“ ပြွ တ် …. ဒုတ်….. ဖွ တ်…. ဖွ တ်….ဗြ စ်….ြ ပွ တ်…..ြ ပွ တ် ….”
“ အင် း …..ဟ င့် ….လုပ် ….. လုပ် ….ဆွ ဲ ….. ဆွ ဲ ….ဆောင့် ဟုတ်ပြီ …. ဟုတ်ပြီ…..ေ ကာ င်းလို က်တာ …..”
“ ပြွ တ်….ပြွ တ် ….ဗြစ် …. ဖွ တ်….ဗြစ် …. ပလွ တ်…..ြ ပွ တ်…..ပြွ တ် ….”
ထိုအ ချ ိန်တွ င် ပြတင် း ပေါက် မှ သူတို့ကို ေ ချ ာင်းကြ ည့်ေ န ေ သာ စ န်း မမ နှ င့် မျု ိးအောင် တို့မှာ တစ် ေ ယာက် မျက်နှ ာ တစ် ယောက် ကြည့် လိုက် မိ သည် ။ ပြီး တေ ာ့ မျု ိးေ အာင် က တိုးတိုး က ပ်၍ ပြောသ ည် ။
“ တို့လ ည်း ေ နာက်တ စ် ချ ီထပ် လိုး ရေ အ ာင် မ မ ”
“ အင် း ….လာသွ ားမယ် ”
စန် းမ မက မျိုး အော င်၏ လ က်တ စ်ဖ က်ကို ဆွ ဲ ၍ခေါ် ကာ သူတို့ ခင် းထား သော ဖျာလေ းရှိ ရာ ေြ မကွ က်လ ပ်ေ လး သို့ ဦးတ ည် ၍ အ ပြေး တ ပုငိ် းနှ င့် လာခဲ ြ့ကေ လ တော့သ ည် ။
ပြီးပါပြီ။

ZG

ရးသားသူ….. အာသာေျပ(မန္း)

“ စန္ းမ….ေ ရွ႕ အပ တ္မွာ တို႔ ဒဂုံက ၿခံထဲ သြ ားလည္ မလို ့… လိုက္ ဦး မလား ….”
“ ငါ့ဘဲ နဲ႔ ေ လၽွ ာက္လည္ မလို ့ ခ်ိန္ းထား တ ယ္ကြ…. မင္း တို႔ပဲ သြ ားပါ ခ င္သူ ရာ….”
“ ဟဲ ့ ငါလ ည္း ငါ့ဘဲ နဲ႔သြ ားမွ ာ….နင္ လ ည္း နင့္ ဘဲ ေခၚျ ပီး လိုက္ ခဲ ့ေပါ ့… ေ လၽွ ာက္လည္ တာ ေၿခ ေ ညာ င္းတ ယ္ … လူျမင္ တယ္ ဟဲ ့ စ န္း မ ရဲ့….”
“ ေ အ း… ေ က ာင္းသား ပဲ …ငါ့ ဘဲ ကိုေျပာျ ပီး အတူ သြ ားၾက တာေပါ့ ….ၿခံ ထဲ မွာက ဘ ယ္သူ ရွိလဲ …” “ ဘယ္သူ မွမ ရွိဘူး ဟဲ ့… အဲ ဒ ါ ေၾကာင့္ ေျပာ တာ… ဟိုမွာ က လြ တ္လပ္ တယ္ … ဟင္း … ဟင္ း …” ခင္ သကူ ေျပာ ရင္ း သူမ ဖာသာ သ ေဘာ က် သလို ရယ္ လိုက္ ေတာ့ စ န္း မမ မ်က္နာွ ေလး နီရဲ သြ ား သည္ ။ စန္ းမ မ ႏွင့္ ခ င္ ခင္ သူတို႔ မွာ တကၠသို လ္က တည္ းက သူင ယခ္် င္ းေ တြ ၿဖ စ္သ ည္။ ယခု အလု ပ္ဝ ျင္က ေတာလ့ ည္း ကုမၸ ဏီ တစ္ ခု ထဲ တြ င္ ၿဖ စ္ျ ကသ ည္။ ႏွစ္ ေယာက္ စလုံ း အသ က္ (၂၀) ပတ္ ဝန္ းက် င္ ေတြ ၿဖ စ္ၾကသ ည္။ စန္း မ မ၏ ဘဲ က မ်ဳ ိးေအ ာင္ဆိုသူျ ဖစ္ျ ပီ း အျခားကု မၸ ဏီတ စ္ခု တြ င္ အလု ပ္လု ပ္ ေ နသ ည္။ စန္း မ မႏွ င့္ သက္ တူ ရြ ယ္တူၿဖ စ္ျ ပီး ေက် ာင္း မၿပီ း မွီ ကတ ည္း က တြ ဲ ေနၾကတာျ ဖစ္ သည္ ။ ခ င္ ခင္ သူ၏ ဘဲ ေက တာ့ စိုးလ င္းဆို သူၿဖ စ္သ ည္။ စိုးလ င္း က
ခင္ ခင္ သူထ က္ အသက္ (၂ )ႏွစ္ ( ၃) ႏွစ္ ခ န႔္ႀကီး သည္ ။ ခ င္ခ င္သူ တို႔ႏွ င့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္း ဆိုင္ တိုက္ မွာေ နသူၿဖ စ္ျ ပီး
ခင္ ခင္ သူ ဆ ယ္တ န္း ေရာ က္ကတ ည္ း က ႀကိဳ က္ေၿန ကတာၿဖ စ္သ ည္။ စိုးလ င္း မွ ာ (၁၀ ) တန္း
ေမ အာင္ ခဲ ့ေ သာ္လည္ း သူ တို႔အိ မ္မွာ က တကၠ စီ (၄) စီး ရွိ ေလ ေတာ့ တစ္ စီး ကိုယူ ၍ ေမာ င္း ေၿန ခင္ းျဖစ္ သည္ ။ ေျမာက္ဒ ဂုံ က ၿခံက ခင္ ခ င္ သူ၏ ဖခ င္ ၾအ ငိမ္ းစား မ ယူမီ ကတ ည္း က ရထားေ သာျချံဖ စ္သ ည္။ ထို႔ၿပ င္ ကပ္ လ် က္ရွိ သည့္ ၿခံဝိုင္ း ကိုပါ ဝ ယ္လို က္သၿဖ င့္ သူမ တို႔၏ၿခံ မွာ က်ယ္သြ ားသ ည္။ ၿခံက် ယ္ ထဲ တြ င္ သုံးပ င္ ႏွစ္ ခ န္း ပ်ဥ္ေ ထာင္ အိ မ္ေ လး တစ္ လုံ းေဆာ က္ထား ေသာ္လ ည္း ခင္ခ င္သူ တို႔မွာ ေက် ာက္ေျ မာ င္းထဲ တြ င္ တိုက္ခ န္း ရွိၿပီး သား ျ ဖစ္ ၍ သြ ားေမ နၿဖ စဘ္ဲ ပိတ္ထာ း ခဲ ့ရတာၿဖ စ္သ ည္။ တစ္လ တ စ္ႀကိမ္ ႏွစ္လ တစ္ႀကိ မ္ ေလ ာက္ အလု ပ္သ မား တစ္ ေယာက္ စ ႏွ စ္ေ ယာက္စ ငွား၍ ၿခံရွင္ း ထားသၿဖ င့္ ခ င္ခ ငသ္ူ ၏ၿခံ ေ လးမာွ အျမဲ တမ္း သပ္ရ ပ္ သန႔္ ရွင္ း ေန ေ လ သည္ ။
ဒီအ ပတ္ ႐ုံး ပိ တ္ရ က္တြ င္ ခ င္ခ င္သူ တို ့ အ တြ ဲ က ဒဂုံ ကၿခံ ထဲ သို႔လာခဲ ရ့ာ စ န္း မမ တို႔အ တြ ဲ ပါ အတူ လိုက္ ပါ လာေလ သည္ ။ ခင္ ခင္ သူ၏ ဘဲ စိုး လင္ း၏ ကားႏွ င့္ဆို ေ တာ့ အ ဆင္ ေျ ပသြ ားသ ည္ ။
“ ဟယ္ …. ၿခံေ လးက သာယာလိုက္တာ …”
ၿခံေ ရွ႕သို ့ ကားရပ္ လိုက္ သည္ ႏွင့္ စန္း မမ က သူ႔ဘဲ မ်ဳ ိးေ အ ာင္ဖက္ သို႔လွ ည့္၍ ေျ ပာသ ည္။ “ အထဲ မွာ ဒီ့ထက္သာ ယာေသး တယ္ …. အိမ္ ေ ပၚတက္ျ ပီး စား စရာ ေ တြ စားၿပီ းမွ ဆ င္းၾက ည့္ ေပါ ့ ….” ခင္ ခင္ သူက ဦးေဆာ င္၍ အိမ္တံ ခါ းကို ဖြ င့္ ေပ းလို က္ေ တ ာ့ သူတို႔ အား လုံး အိ မ္ေ ပၚ သို႔ တက္လာ ခဲ ့ၾကသ ည္။ အိမ္ ေ ရွ ့ ၾကမ္း ျပင္တြ င္ ခင္ း ထားေ သာ ေဖ ယာင္း ပဆိုု းေ ပၚသို ့ ဝယ္ လာေသာ စားစ ရာ မ်ား ခ်ရင္ း ခင္ ခင္ သူတို ့ အတြ ဲ က ထိုင္ ခ် လိုက္ သည္ ။ “ ငါတို ့ အထဲ ဝ င္ၾက ည့္ဦ းမ ယ္ ဟာ…”
စန္ းမ မ ႏွင့္ မ်ဳ ိး ေအာ င္တို ့ အိ မ္ထဲ ဖ က္သို ့ ဝ င္သြ ားသ ည္ ။ အိမ္ ေလ းက အၿပ ငမ္ျႇ ကည့္ ရင္ သာ ေ သး ေသး ေ လး ထင္ ရသ ည္ ။ အထဲ မွာ က အိပ္ ခ န္း ႏွစ္ ခ န္ းႏွ င့္ မီး ဖိုက ေ နာက္တြ င္ သပ္ သပ္ ရွိကာ အ ေတာ္ေ လး က် ယ္သည္ ။ မိန္ းက ေလ းပီ ပီ စပ္ စပ္ စု စုၿဖ င့္ စန္ းမ မမွာ အိမ္ သာႏွ င္ ေ ရခ် ု ိးခ န္ းတို႔ကို လည္ း ဖြ င့္၍ ၾကည့္ လိုက္ ေ သးသ ည္ ။ မီး ဖိုေ ခ် ာင္ထဲ မွ ၿပ န္ထြ က္ လ ာေတာ့ အိပ္ ခ န္းတ စ္ ခန္ းထဲ သို႔ ဝင္ ၍ၾက ည့္သ ည္ ။
“ အိပ္ ခန္ း ေတြ က က်ယ္တ ယ္ေ နာ္ ”
စန္ းမ မ က မ်ဳ ိးေအာ င္ကို လွမ္း ၍ ေျပာ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ က စန္း မမ ေျပာ ေသာ အိပ္ ခ န္းထ က္ စ န္း မမ ကို ပို ၍ စိတ္ ဝင္ စား ေန ပုံရ သည္ ။ စ န္း မမ လွည့္ၾက ည့္လို က္ေ သာအခါ သူမ ၏ေ နာက္ပို င္း ကိုျ ကည့္ ေန ေ သာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ကို
ေတြ ့လို က္ရ သ ည္။
“ ဟိတ္ ….ဒီမွ ာေျပာေ နတ ယ္ေ လ ”
“ မၾကားလို က္ ဘူး ….ကိုယ္ သိတာက တ စ္ခု ပဲ ရွိတ ယ္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္ စန္ းမ မ ကို ေ နာ က္က ေန သိမ္ းၾကဳံး၍ ဖက္ လို က္သ ည္။ အသည္ းအ သန္ျ ဖစ္ ေန ေ သာ မ်ိဳးေ အာင္ ၏ ပစၥ ညး္ျ ကီး က သူမ ၏တ င္သ ားေတြ ကို လာၿပီး ေထာ က္လို က္ေ တာ့ စန္း မမ အေတာ္ ေ လး ေန ရထို င္ ရ ခက္ သြ ားသ ည။္ မ်ိဳး ေအာ င္က စ န္း မမ ၏ လည္တို င္ ေလး ႏွ င့္ ပုခုံ း ေလး မ် ားကို ငု႔ံ၍န မ္း သည္ ။
“ မင္ းကလ ည္ းကြ ာ… တစ္ ေန႔ လုံး အ ခ် ိန္ေ တြ ရွိေ သး တာကို….” “ မမ ကလ ည္း ကြ ာ… တစ္ပ တ္လုံး လုံး မ ေ တြ႕ရတာေ တာ့ မ ေျပာဘူ း …”
မ်ဳ ိးေ အာင္ ဖ က္ထားလ် က္ မွပ င္ စန္ းမ မ မွ ာ သူမ ၏ကိုယ္ လုံးေ လး ကို မ်ဳ ိးေအာ င္ႏွ င့္ မ်က္နာွခ် င္း ဆိုင္ ျဖစ္ ေ အာင္ လွည့္ လိုက္ သ ည္။ မ်က္ႏွာခ် င္းဆို င္ျ ဖစ္ သြ ားသ ည္ႏွ င့္ စန္ း မမ က သူမ ၏ မ် က္ႏွာ ေလ း ကို ေ မာ့၍ ေ ပ းသ ည္။ မ်ဳ ိးေ အာင္က စန္ းမ မ၏ ႏႈတ္ခ မ္း လုံး ေ လးေ တြ ကို တ စ္ခ် က္ ငုံ႔ၾက ည့္ လိုက္ၿပီ း စုပ္ န မး္လို က္သ ည္ ။ စ န္း မမ ၏ ကိုယ္လုံ းေ လး မွာ ေျ ခ ဖ်ားေ လးေ ထာက္ ၍ ႂကြ တက္သြ ား သည္ ။ “ ေ ဟ့ ….. ဟိုႏွ စ္ေ ယာက္ အ ထဲ ဝင္ သြ ားၿပီး အသံ တိတ္ သြ ားတယ္ ….”
စိုးလ င္ းက ေျ ပာလိုက္ ေတာ့ မွ ခင္ ခင္ သူ သတိထား ၿမိ ပီ း နားစြ င့္ လိုက္ သည္ ။
“ ဟုတ္တ ယ္ ေနာ္ ….. အဟိ ” ခင္ ခင္ သူက စိုးလင္ းကို ခပ္ တိုးတို းေ ၾလး ပ န္၍ ေျပာ လို က္သ ည္။ ၿပီးေ တာ့မွ …. “ အဟ မ္း ….ဟိုႏွ စ္ေ ယာက္ ဒီမွာ စား စရာ ရွိတာ လာစားျ ကဦး ….”
“ ႁပြ တ္ ”
စန္ းမ မ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္း ေ လးကို ဆြ ဲ ၍ျဖဳ တ္လိုက္ သ ည္ ။
“ ဟိုမွာ ေခၚ ေ နၿပီ သြ ားရ ေ အာင္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က သိပ္ၿပီ း ေမ က် နပ္ ခ် င္ ။ သူ႔ေ ဘးမွ ၿဖ တ္၍ ထြ က္သြ ားေ သာ စ န္း မမ ၏ တင္ သားတ စ္ ဖက္ ကို လွမ္း ၍ ကိုင္ လိုက္သ ည္။ အိမ္ ေရွ ့ သို႔ျပန္ ေ ရာက္ လာေသာ စ န္း မမ ႏွင့္ မ်ဳ ိးေအ ာင္တို႔ႏွ စ္ ေယာ က္စ လုံး မ်က္ ႏွာေတြ နီၿမ န္း ေၿန က သည္ ။ “ ကဲ….ဒီမွာစ ားၾကဦး ”
ခင္ ခင္ သူက ေအ အး ဘူး ႏွ င့္ ကိတ္ မုန႔္ မ်ား ကို လွမ္း ၍ေ ပး သည္ ။
“ တို႔ေတာ့ ၿခံ ထဲ ဆင္းျ ပီး စားၾကမ ယ္ ” စန္ းမ မက ရွက္ေ နဟ န္ႏွ င့္ ေျပာသ ည္ ။ “ ဟိုမွာ ဖ်ာေ လးတ စ္ ခ်ပ္ရွိ တယ္ ယူသြ ားျ က ”
ခင္ ခင္ သူက အိမ္ ေ ရွ႕ခ န္ းေ ထာင့္တြ င္ လိပ္၍ ေထာ င္ထ ားေသာ ဖ်ာလိ ပ္ေ လး ကို လွမ္း ၍ျပသ ည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က ဖ်ာလိပ္ ေလ း ကို သြ ား ယူ၍ အိ မ္ေ ပၚမွ ဆ င္းကာ စန္း မမ ႏွင့္ အတူ ၿခံထဲ သို႔ ဆင္း လာခဲ ့ ၾကေလ သ ည္။ “ မ မ… ဒီေန ရ ာမွာ ထိုင္ျ ကရ ေအာ င္လား ”
စန္ းမ မ ပတ္ ဝ န္းက် င္သို ့ တ စ္ခ် က္ ေ ဝ့ၾက ည့္လို က္သ ည္ ။
“ ဟင့္ အင္ းကြ ာ….အိမ္ နဲ႔နီ း တယ္ ….ၿခံေ ရွ႕ နဲ႔လည္ း နီး တ ယ္… ဟိုအ တြ င္း ဖက္ ကိုသြ ား ၾကမယ္ ….” ၿခံအ တြ င္း ဖက္ သို႔ အန ည္း င ယ္ေ လၽွာက္ၿမိ ေက သာအ ခါ ရြ က္လွ ပင္ ေ တြ ဝိုင္ းပ တ္၍ စိုက္ ထားေ သ ာ ေျခာက္ ေပ ခုန စ္ေ ပ ပတ္ လည္ ေ လာက္ရွိ သည့္ ေျ မ ကြ က္လ ပ္ေ လ းတစ္ ခု ကို ေ တြ႕လိုက္ ရသ ည္။ ထိုေန ရာ သိ့ုေ ရာက္လၽွ င္ စန္ းမ မက ရပ္ ၍ ပတ္ ဝန္ းက် င္သို ့ လွ ည့္ပ တ္ ၾကည့္၍ အကဲ ခ တ္လို က္ျပန္ သ ည္။
“ ဒီေန ရာမွာ ပဲ ထိုင္ျ ကမ ယ္ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေခါ င္ းၿငိ မ့္ၿပ လို က္ၿပီး လက္ထဲ မွ ဖ်ာေလး ကို ေျ မၿပ င္တြ င္ ခင္ းလိုက္ သည္ ။ အနာ း တြ င္ရွိ ေသာ သရ က္ပ င္ ႏွစ္ ပင္ ကလ ည္း ကိုင္းျ ခ င္းယွ ေက္ နၾသ ဖင့္ ထိုေၿမ ကြ က္ လပ္ ကို ေ န ေရ ာင္မထို းဘဲ အ ရိပ္ ေရ န သည္ ။ ဖ်ာခင္ းၿပီး သြ ား သည္ ႏွင့္ စန္း မမ က သူမ လ က္ထဲ မွ အ ေ အး ဘူး ႏွင့္ ကိတ္မု န႔္မ်ား ကို ဖ်ာေပၚသို႔ ခ် လိုက္ၿပီ း သူမ ကပါ ဖ်ာေပၚ သို ့ ထိုင္ ခ် လိုက္သ ည္ ။ မ ် ုိးေ အာင္ ကလ ည္း သူ မ၏ ေ ဘးတြ င္ ဝင္ ၍ ထိုင္ ခ် လို က္ သည္ ။ စန္ းမ မ မွာ ဖ်ာေပၚ သို ့ ေယာ က် ္ားမ် ားထို င္ သလို တင္ ပ လႅင္ ေခြ ၍ ထိုင္ခ် လို က္ရာ ဝ တ္ထား ေသာ ဒူးဆ စ္ေ လာ က္သာရွိ သည့္ စက ပ္ေ လ းမွာ ေအ ပၚသို႔ တြ န႔္တ က္သြ ားၿပီး ေ ပါ င္သာ း အဖ် ား ေလ းေ တြ က လက္တ စ္ ဝါ းခ န္ ့ ေပၚ ၍သြ ား သည္ ။
ႏုည က္ျဖဴ ဝ င္း ေသာ ေပါ င္သ ားေလ းမ် ားကို ငုံ႔ၾက ည့္ ရင္ း မ်ဳ ိးေ အာင္၏ လက္က ေ ပါင္ သားေ လး မ် ားေပၚ သို ့ ေရာက္ သြ ား သည္ ။ ခပ္ ဖြ ဖြ ေလး တစ္ခ် က္ဆု ပ္လိုက္ျ ပီး မွ စက ပ္အ တြ င္းသို ့ပါ လက္ဖ ဝါ းၿဖ င့္ ေ လၽွ ာတိုက္၍ ပြ တ္လို က္သ ည္။
“ မင္ းကလ ည္ းကြ ာ….ဒီမွာ အစား အ ေသာ က္ေ တြ စား ဦး မယ္ ေလ …. ဆာေၿန ပီကြ ….” စန္ းမ မက ေျ ပ ာၿပီး ကိတ္မု န႔္ ဘူးေ လး ကို ယူ၍ အထဲ မွ ကိတ္ မႏု႔္ တစ္ ခုကို ယူ၍ စား သည္ ။
“ စားေ လ …” “ ဟင့္ အင္ း …”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေခါ င္ း ခါ ၍ေျ ပာရင္ း စန္ းမ မ၏ ေပါ င္ တ န္ေ လ းကို ပြ တ္ျမဲ ပြ တ္ကာ စန္ းမ မ၏ ကိုယ္ လုံး အား စား ေတ ာ့ ဝါးေ တာ့မ တ တ္ ၾကည့္ေ န သည္ ။ ေယာ က် ္ားတစ္ ေယ ာက္၏ ဒီလိုၾကည့္ တာကို ခံရ ေသာ မိ န္း ေက လး မွာလ ည္း စိတ္ ေတြ လႈ ပ္ ရွားကာ ေသြ း သားမ် ားၾထ ကြ တတ္ ေလ သည္ ။
“ ဟင္း … ဟင္ း ….မ င္း စား ခ် င္ေ နတာ တို ့ သိတယ္ ေ နာ္…”
စန္ းမ မက ဗလုံးဗ ေ ထြ းၿဖ င့္ ကိတ္ မႏု႔္ စား ရင္ း ေျပာသ ည္။ ေျ ပာပံ ေ လးက မခို႔တ ရို႔ ေလး ႏွ င့္ ၾကာမူဟ န္က ပါေန ေ တာ့ မ်ိဳးေ အာင္ စိတ္ ေတြ ေထာင္ း ကနဲ ထ သြ ားကာ ေ ဘးတို က္အ ေန အ ထ ားမွ စန္ းမ မကို ၾကဳံးဖက္ လိုက္ ၿပီး စန္ းမ မ ၏ ပါးႏွ စ္ ဖကက္ို ဘယ္ၿပ န္ ညာျပန္ အတင္ း န မ္း ပစ္ လိုက္ သ ည္။
“ ေ ဟ့…. ေဟ့ ေန ဦး ေလ ”
စန္ းမ မက ေျ ပ ာသျဖင့္ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူမ ကို လႊတ္ေ ပး လိုက္သ ည္ ။ ခု နက မ်ဳ ိးေ အာ င္က ျဗဳံ းက နဲ ဖ က္လိုက္ ေတာ့ စန္ းမ မက ပါးစပ္ ထဲ ထည့္ လိုက္ ေသာ ကိတ္ မုန႔္ မွာ အံလႊဲ ၍ သြ ားကာ စ န္း မမ ၏ ႏႈတ္ ခ မ္း ေလ း မ် ားတြ င္ ကိ တ္မု န႔္မွ ကရ င္ (မ္)ေ တြ က အတုံး အ တစ္ ႏွင့္ ကပ္ ၍ ေ နသ ည္။ ဒါကို စန္း မ မက တစ္ ရႈး ႏွင့္ သုတ္ရ န္လု ပ္သ ည္။
“ ေ န ဦး မ မ ”
မ်ဳ ိးေ အာင္က ေကာက္ ခါ င င္ ကာေျပာလို က္ ၿပီး စန္ းမ မ ၏ လည္ ပင္ း ေလ းကို သိုင္ း၍ ဖ က္ကာ သူမ၏ ႏႈတ္ ခ မး္ အစုံ တြ င္ ေ ပ က် ံေန ေသာ ကရ င္ (မ္)ေ တြ ကို လၽွာျဖင့္ယ က္၍ ေပ းသ ည္ ။ စန္ းမ မက မ်က္လုံး ေလ းမွိ တ္ မ်က္နာွ ေလ း ေမာ့ကာ အ ရ သာ ရွိရွိ ၿငိမ္၍ ခံသ ည။္ ႏႈတ္ ခမ္ းေ ပၚ က ကိ တ္မု န႔္က ရင္ ( မ္)ေ တြ ကုန္ သြ ားျပန္ ေတာ့ သူမ ၏အ ေ ပၚႏႈတ္ ခမ္ းေ လး ကို ႁပြ တ္ ကနဲ ေ ေန အာင္ ဆြ ဲ ၍စုပ္ နမ္ းလို က္ရ င္း ႏႈတ္ ခ မ္း ေ လးကို ျမဲ ေအ ာင္စု ပ္ထားျ ပီး လၽွာဖ်ားေလ း ႏွင့္ ပြ တ္၍ေ ပး သည္ ။ စန္ းမ မ ၏ ခါးေလ း စန႔္ ၍တက္ လာၿပီး လက္ ႏွစ္ ဖ က္ က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏
ေနာက္ ေ က်ာကို သိုင္း ၍ဖ က္လိုက္ သ ည္ ။ တစ္ဆ က္ တည္ းမွာ ပင္ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္ းႏွ စ္လႊာၾကား တြ င္ ေရာက္ ေ ေန သာ မ်ဳ ိးေ အာ င္၏ ေ အာက္ ႏႈတ္ ခမ္ းကို တႁပြ တ္ႁပြ တ္ ႏွ င့္ၿပ န္၍ စုပ္ ေ ပး သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ လက္တ စ္ ဖက္ ျဖင့္ စ န္း မမ ကို သိုင္ းဖ က္၍ သူမ ၏ႏႈ တ္ခ မ္ းမ် ားကို စုပ္ေ နရ င္း သူ႔ထုံး စံ အတို င္း လက္တ စ္ ဖက္ က စန္း မ မ၏ ရင္ သားတ စ္ ဖ က္ကို အု ပ္ကို င္၍ ဆုပ္ နယ္ ေ ပးသ ည္ ။ ေအ ပၚမွ အကၤ ် ီႏွ င့္ အတြ င္ းမွ ဘရာစီ ယာတို ့ခံေ န၍ သိပ္ၿပီ းမထိ လွၾသ ဖင့္ မ်ဳ ိးေအာင္ သာမနထ္ က္ အားပို စိုက္ ကာ ဆုပ္န ယ္ေ ပး သ ည္။ ျဖဴေ ဖြ းေ သာ အသား အ ေရ ရွိသ ည့္ စန္ းမ မ၏ တကို ယ္ လုံးနီ ရဲ ၍ တ က္လာသ ည္။ တေၿဖ း ေျဖး လ ည္း ေ မာ၍ လာသည္ ။ စ န္ းမ မက ႏႈတ္ ခ မ္းၿခ င္း ေျ ဖး ေျ ဖး ခ် င္း မၽွ င္ း၍ ခြ ာလိုက္သ ည္ ။
“ ဟိုမွာ စားဦ း….ေတာ္ၾကာ ေမာ ေန မယ္ ”
စန္ းမ မ ေမာ သံေ လး ႏွင့္ ေျ ပာရ င္း အ ေအ းတစ္ ဘူး ကို ေ ဖာက္၍ ေသာ က္သ ည။္ မ်ိဳး ေအာ င္က လ ည္း ေအ အး တ စ္ ဘူးကို ေ ဖာက္ ေသာက္ သည္ ။ သူတို႔ေ န ရာေလး က အ ရိ ပ္ရ ၍ေ အ းၿမ ေ နသ ည့္ၿပ င္ ေ လကလ ည္ း တျဖဴးျ ဖူး တိုက္ေ ေန တာ့ သာေတာ င့္သ ာယာရွိလွသ ည္။ ဘူးထဲ မွ ေအ အး ကု န္ သြ ားေတာ့ ဘူ းကို ဖ်ာေပၚ သို ့ ခ်လိုက္ျ ပီး မ်ဳ ိးေအာ င္က စ န္ းမ မကို လွမ္ း၍ ဖက္ သည္ ။ “ ေန ပါ ဦ း….ဘယ္လိုျ ဖစ္ ေ နတာလဲ မသိ ဘူး ”
စန္ းမ မက လ ညး္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏လက္ ေတြ ကို တြ န္းဖ ယ္ ၍ မ်က္ေ စာင္ း ထိုးကာ ေျပာ လိုက္ၿပီ း မတ္ တပ္ ထရ ပ္လို က္သ ည္။ ၿပီးေ တာ့ ပတ္ ဝန္ းက် င္ ကို ေ ေသ သ ခ်ာခ်ာၾကည့္၍ အကဲ ခ တ္ကာ ျပန္ ၍ထို င္ ခ် လိုက္သ ည္ ။
“ ကဲ… အဝ တ္ ေတြ ခၽြ တ္ဦ း ….”
“ မမ လည္ း ခ် ြ တ္ေ လ ” “ အင္ း ပါ…”
စန္ းမ မက ေျ ပ ာလိုက္ၿပီး ဖ်ာေပၚ မွ ေအ အ း ဘူးႏွ င့္ ကိတ္ မႏု႔္ လက္ က် န္ တို႔ကို ယူ၍ ေ ဘးမွ ရြ က္လွ ပင္ ေလ း ေၿခ ရင္ းသို ့ ဖ ယ္ေ ရႊ႕လို က္ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူ႔ခ ႏၶာကိုယ္ ေ ပၚမွ အကၤ ် ီကို ခ် ြ တ္လိုက္ျ ပီး ေ ဘးသို႔ ခ်လိုက္ သည္ ။
“ အဟ င္း ….အကု န္ခ် ြ တ္ ေ နာ္ ”
စန္ းမ မက သူမ၏ ေအ ပၚ မွ အကၤ ် ီကို ခ် ြ တ္ရင္ း အဝ တ္အ စားက င္း ကြ ာသြ ားၿပီၿဖ စ္သ ည့္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ခႏၶာကို ယ္ ေအ ပၚပို င္း ကို ရမ ၼက္မ်က္ လုံး ေတြ ႏွ င့္ၾက ည့္ ရင္ းေျ ပာသ ည္ ။ အမွ န္ေ တာ့ မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွင့္ စန္ းမ မတို႔ မွာ သမီး ရ ည္း စား ေတြ ၿဖ စ္ ေသာ္ လည္ း အိမ္ ေ ထာင္သ ည္ ေ တြ ေတာ င္မွ အိမ္ ေထာ င္သ က္တ စ္ႏွ စ္ေ က် ာ္မွေျပာ ေ သာ ေၾအ ပာအ ဆိုမ ်ဳိးေ တြ ကို သူတို႔ေျပာ ေၿန က သည္ ။ စန္ းမ မ က ေအ ပၚမွ အ ကၤ ် ီခၽြ တ္ လို က္ေ တာ့ အတြ င္း မွ ဘရာစီ ယာ အန က္ေ ရာင္ ေလး ေ ပၚထြ က္လာသ ည္။ ေအ ပ်ာ့စား ေ လးဆို ေတာ့ နို႔ ျဖဴျဖဴ ေလ းေ တြ က တလႈပ္ လႈပ္ ျဖစ္ ေၿန ကသ ည္။ ၿပီးေ တာ့ သူမ က စက ပ္ အတြ င္ းမွ အတြ င္း ခံေ ဘာင္ းဘီေ လး ကို ခၽြ တ္လိုက္ျ ပန္ သည္ ။ အတြ င္ းခံ ေဘာင္ းဘီ အနက္ ေလ းကို ဆြ ဲ ၍အခၽြ တ္ စက ပ္ေ လး က လန္ သြ ားရာ လွစ္ ကနဲ ေ ပၚ သြ ားေသာ ေပ ါင္ၾကားမွ မဲ မဲ သဲ သဲ ေလ း ေတြ ကို ျ မင္ လို က္ရၿပီ း မ်ဳ ိးေ အာင္ မ်က္ လုံ းႀကီး က ဝင္း ကနဲ လ က္သြ ားသ ည္။
“ ေ ဟ့ ….ဘာၾကည့္ ေန တာ လဲ….ခ စ္ခ စ္ ….” စန္ းမ မက သူ႔ကိုလွ မ္းၾက ည့္ ရင္ း တခ စ္ခ စ္ ရယ္ သည္ ။
“ ခၽြ တ္ေလ …. ဒါပါခၽြတ္ ”
“ အ… အ…. ခၽြတ္…. မွာ ”
စန္ းမ မက မ်ိဳး ေအာ င္၏ ပုဆို း ကို လွမ္း ၍ဆြ ဲ သည္ ။ ဆြ ဲ တာက ပုဆိုး ခါ းပုံ စကို ဆြ ဲ တာမ ဟုတ္။ ပုဆိုး ထဲ မွ ေငါ က္ ေထာင္ ေ ေန သာ ေ နရာ ကို လွမ္း ဆြ ဲ ၿပီး အ တင္း ညႇ စ္ကာ ေျပာလို က္ၿခ င္ းျဖစ္ ၍ မ်ဳ ိးေ အ ာင္မွာ ႐ုတ္ တ ရက္ ဆိုေ တာ့ သူ႔ပ စၥည္ းႀကီ း နာသြ ားၿပီး ကိုယ္ကို ေနာက္ သို႔ ဆုတ္ လိုက္မိ သည္ ။ စ န္း မမ က ပစၥ ည္းႀကီ းကို မလႊတ္။ အတ င္ း ညႇစ္ ၍ ကိုင္ျ မဲ တိုင္း ကိုင္ထာ းသ ည္။
“ အမ ေလ း….ျ ဖစ္ ေန လိုက္ တာ…. နည္း တာႀကီး မဟု တ္ဘူး…..ျ ပစ မ္း…..ၿပ စ မ္း ”
ေျပာလ ည္း ေျ ပာ စန္း မ မက မ်ဳ ိးေ အာင္၏ ပုဆိုး ကိုဆြ ဲ ခၽြ တ္လိုက္ သ ည္ ။ ထိုအ ခါ လီးဒစ္ျပဲ ႀကီး က ထြ က္ေ ပၚ၍ လာသည္ ။ လီ းထိပ္ျ ကီး ကို သူမ ၏လက္ ဖ ဝါးေ ၾလး ဖင့္ အုပ္ ကာ ဖြ ဖြ ေ လးပြ တ္ သ ပ္ ကိုင္ၾက ည့္ ရင္ း စ န္း မမ ၏ မ်က္လုံ းေ လး မ်ား အရ ည္ လဲ ့၍လာသ ည္ ။ ၿပီးလၽွ င္ လီး ကို လႊတ္ေ ပး လိုက္ၿပီ း စန္ း မမ မွာ ဖ်ာေပၚ သို႔ ပက္လ က္ လွန္ ခ် လိုက္ျ ပီ း သူမ၏ စက ပ္ တိုေ လးကို ခါးဆသီို ့ လွန္ တ င္လို က္သ ည္။ ေဖာ င္းထ ေ န ေသာ ေစာ က္ ဖုတ္ ေလ း
ေပၚ မွ ေအ မႊး မဲ ေလး ေ တြ က ဘုတ္ ေစု လးၿဖ စ္ေ နသ ည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္က သူ႔ပု ဆိုးကို ကြ င္းလုံ း ခၽြ တပ္စ္ လိုက္ၿပီ း ေဘ း ေမွ န၍ စန္း မ မ ၏ ကိုယ္ေ ပၚ သို႔ ငု႔ံလိုက္ သ ည္။ ၿပီးလၽွ င္ ဘရာစီ ယာအ နက္ ေလ းကို ခၽြ တ္လိုက္ျ ပီး နို႔ႏွ စ္လုံ းကို ဘယ္ၿပ န္ ညာျပန္ စို႔ကာ လ က္တ စ္ဖ က္က လည္ း
ေစာက္ ဖု တ္ေ လးကို ပြ တ္ပြ တ္ေ ပး သည္ ။ နို႔သီး ေ လး ေ တြ ကို စုပ္ ရင္ း လၽွ ာဖ်ားေလ းျဖင့္ ထိုးပတ္ ယက္ လိုက္ ေ သာ ဒဏ္က စန္း မ မရ င္ထဲ ထိ က်င္က်င္ သြ ားေ အာင္ ခံ စားလို က္ရ သည္ ။ စ န္း မမ က သူမ ၏ေ က် ာေလး ကို ေ ကာ့၍ ေကာ့၍ ေ ပး ေ နမိ သည္ ။ နို႔ ႏွ စ္လုံးျ ပီး သြ ားၿပ န္ေ တာ့ စန္း မ မ၏ ဝ မ္း ဗိုက္ သားေ လး ေတြ ကို ႏႈတ္ခ မ္းျ ဖ င့္စု ပ္လို က္ လၽွ ာျဖင့္ ယက္ လိုက္ၿဖ င့္ မ်ဳ ိးေအာ င္၏ ဦ းေ ခါင္း က စန္ းမ မ၏ ေ အာက္ ပိုင္ းသို ့ ေၾတ ဖ းေၿဖ းေ ရြ႕လ်ား ၍ လာသည္ ။ စန္ းမ မ ဖိန္ းဖိ န္း ရွိန္ းရွိ န္း ခံ စားရ င္း ရ င္ေ တြ တဒိန္ းဒိ န္း ခုန္ ၍လာသ ည္ ။ သူမ ၏ အကြ ဲ ေၾကာင္ းေ လး တြ င္လ ည္း အရ ည္ ေလ းေ တြ စိ မ့္ ထြ က္လာၾကၿပီၿဖ စ္ သည္ ။ ေဟာ ….မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ႏွာေခါ င္းျ ကီးက ေ ဖာင္ း ေဖာ င္း မို႔မို ့
ေစာက္ ဖု တ္ေ လးကို ငု႔ံ၍န မ္း လိုက္ ရင္ း လၽွ ာႀကီးက အကြ ဲ ေၾကာင္ းတ ေ လၽွာက္ ယက္တင္ လိုက္သ ည္။
“ ေအ မ့ ….. အား….ဟား ”
စန္ းမ မ ေကာ့ တက္သြ ားသ ည္။ မ်ိဳး ေအာ င္က ေ စာက္ဖု တ္ႏႈ တ္ခ မ္း သ ားႀကီးေ တြ ကို တစ္ ခ် က္ၿခ င္း ယက္၍ ေပ းေ နသ ည္ ။
“ ေ န….. ေန ဦး ….”
စန္ းမ မက ထိုသို႔ေျပာ လိုက္ျ ပီး သူမ ၏ လ က္တ စ္ဖ က္က ေဘ းမွ ရြ က္လွပ င္ေျ ခရ င္း သို႔ လွမ္း လိုက္ သည္ ။ ၿပီးေ တာ့ ဖြ င့္ ထားေ သာ ဘူးထဲ မွ ကိတ္ မု န႔္တ စ္တုံ းကို လွမ္း ၍ ႏွိုက္ လို က္ၿပီး လက္တစ္ ဖက္ က မ်ဳ ိးေအာ င္၏ ေခါ င္ းကို ဆြ ဲ ဖယ္ကာ ကိတ္ မႏု႔္ တစ္ တုံး လုံ းကို သူမ ၏ ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ခု ႏွင့္ ေ စာက္ ဖု တ္ အုံေ လး ေပၚ ကိုပါ ေခ် မြ ဖိက ပ္ပ စ္ လို က္သ ည္။ စန္း မမ ၏ ေစာက္ ဖုတ္ အုံတ စ္ ခု လုံး ကိတ္ မႏု္ ့ မ်ား ကရင္ ( မ္)မ်ားျဖင့္ လိမ္း က်ံလိုက္ သလိုၿဖ စ္သြ ား သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္က စန္ းမ မ၏ ေ စ ာက္ပတ္ အုံတ စ္ခု လုံး ေပၚ တြ င္ရွိ ေန ေ သာ ကိတ္ မုန႔္ ကရ င္ (မ္) မ်ားကို လၽွ ာျဖင့္ ကုန္ စင္ ေ အာင္ ယက္သ ည္ ။ ယက္ ေန စ ဥ္ တြ င္ စန္ းမ မ က သူမ၏ ေ စ ာက္ဖုတ္ ကို ေ ကာ့ေကာ့ ေပ း သည္ ။ ငါးမိ န စ္မၽွ ၾအ ကာ ေ စာက္ ဖု တ္တ စခ္ု လုံး ေ ပၚရွိ ကိတ္ မု န႔္ မ်ားႏွ င့္ ကရ င္ (မ္ )မ်ား ကုန္စ င္သြ ားေ သာ အခါ တြ င္ေ တ ာ ေစာ ေစာက ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ျခဳ ကား အကြ ဲ ေျ ကာင္း ထဲ တြ င္ ျမႇု ပ္ေ နသ ည့္ ေစာက္ ေ စ့ေ လးမွာ အျပင္ သို႔
ေထာင္ တက္ ထြ က္ျပဴလာ သည္ ကိုေ တြ႕လိုက္ ရသ ည္။ အားမ လို အား မရ ဟန္ျ ဖင့္ မ်ိဳးေ အာင္ က ေ စာက္ေ စ့ ေလ း ကို ငုံ ့၍ ႏႈ တ္ခ မ္း ႏွ စ္ခုျ ဖင့္ ညႇပ္ ကာ စု ပ္လို က္ သည္ ။
“ အား ….အမ ေလး …. အား ….. အင္ း ….အ ….. အ…..”
စန္ းမ မ၏ ေ ပါ င္ႏွ စ္ေ ခ် ာင္း က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏ ေ ခါ င္ းကို ညႇ ပ္၍ တ င္သားျ ကီးမ် ား တစ္မို က္ေ လာက္ ႂကြ ကာ ေကာ့တ က္သြ ားသည္ ။ စိမ့္ ထြ က္လာေ သ ာေစာက္ ရ ည္ေ တြ ကလ ည္း ဖ င္ၾကားသို႔ တို င္ ေအာ င္လိ မ့္ဆ င္းသြ ား သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က ေစာက္ ေ စ့ေ လးကို လႊတ္ေ ပးလို က္ ေတာ့ မွ စန္ းမ မ၏ တင္ သားႀကီး မ် ားက ဘုန္ း ကနဲ ၿပ န္က် သြ ားသည္ ။ စ န္း မမ ရင္ဘ တ္ေ လး နိမ့္ ခ် ီျမင့္ ခ် ီႏွ င့္ ေမာ ေန သည္ ။ သူ မ ေအ မာေျ ပ ရန္ သုံးမိ နစ္ မၽွ မ်ဳ ိးေ အာင္ က အနား ေ ပး လို က္ၿပီး မွ စန္ းမ မ၏ ေ စာက္ပ တ္ႏႈ တ္ခ မ္း သ ားႏွစ္ ခုကို လက္မ ႏွစ္ ဖက္ျ ဖ င့္ဆြ ဲ ျဖဲ လိုက္ၿပီ း သူ၏ ပါးစ ပ္ ကို ေစာက္ ပ တ္ဝ တြ င္ေ တ့လို က္ ၿပီး အထဲ တြ င္ ျပည့္ လၽွ ံေန ေ သာ ေ စာက္ ရ ည္ၾက ည္မ် ား ကို စုပ္ယူ မ် ု ိခ် ပစ္ လိုက္ သည္ ။ ၿပီးေ တာ့မွ သူ၏ လၽွ ာကို စု ခ ် ြ န္၍ ေ စာက္ ေ ခါင္း ထဲ ထိုး သြ င္းလို က္ၿပီ း ထု တ္လိုက္ သြ င္း လိုက္ၿဖ င့္ လုပ္ ရာမွ အတြ င္ းသား ေ လးမ်ား ကို လၽွ ာဖ်ားေလ းၿဖ င့္ ထိုး ထိုး ၿပီး ယ က္သ ည္။
“ အား …..ဟ ….. အီး ….. အီး ….. အင္ း …..အ…. အ….. အမ ေလ း ….. အား ….. အား ….”
စန္ းမ မတ ကို ယ္လုံး တြ န႔္လိ မ္ေ နၿပီ း လက္ျ ဖင့္ မ်ိဳးေ အာင္ ၏ ေ ခါ င္ းကို ကိုင္ ကာ သူမ ၏ ေ စာက္ ပ တ္ဆီသို ့ ဖိထ ားၿပီး သူမ ၏ေ စာက္ ပတ္ ကိုလ ည္း ေကာ့ကာ မ်ဳ ိး ေအာ င္၏ ပါး စ ပ္ဆီ သို ့ အတ င္း ပင့္ ကပ္ ေ ပး သည္ ။ စန္ းမ မ တစ္ ေယာက္ ကာမ အရွိ န္ အလြ န္ အ မင္ းျ မင့္ လာၿပီဆို သည္ ကို သိလိုက္ ေသာ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူ႔လၽွ ာကို ေ စာက္ေ ခါ င္း ထဲ သို ့ သြ က္သြ က္လ က္လက္ျ ကီး ထုတ္ ခ်ီသြ င္း ခ ် ီလုပ္ေ ပး သ ည္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ စ န္း မမ မွာမ်ဳ ိး ေ အာင္ ကို စြ ဲ ေန တာျဖစ္ သည္ ။ စန္ းမ မ မွာ ဘဲ ေတြ က ဝို င္း ဝို င္းလ ည္ ေ နတ ာျဖစသ္ ည္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး စ န္း မမ မွ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွ င့္တြ ဲ ရတာက မ်ဳ ိးေ အာင္ အ မႈတ္ ေကာ င္း၍ ျဖစ္သ ည္ ။ အ သစ္ အဆ န္း ကို လိုခ် ျင္က တာခ်ည္ းၿဖ စ္ ေသာ္လ ည္း မ်ိဳးေ အာင္ ကို ျဖတ္၍ ေ နာ က္တ စ္ေ ယာက္ႏွ င့္ တြ ဲ လၽွ င္ အဲ ဒီေ နာက္ တစ္ ေယာက္ က မႈတ္ေ ပး ရ င္ေ တာ္ေ သး သည္ ။ မမႈ တ္ လို႔ က် မကို မႈ တ္ေ ပး ပါ လို ့ ေျပာ လို႔က မၿဖ စ္ေ ပ။ ဒါ့အၿပ င္ မႈ တ္ေ ပး သည္ ပဲ ထားဦ း။ မ်ိဳးေ အာင္ ေလာက္ အ မႈတ္
က် ြ မ္းက် င္ ဖို ့က မေသ ခ် ာေ ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စန္ းမ မ မွာ မ်ိဳး ေအာ င္ကို မ ပ စ္နို င္ဘဲ ဆက္ျ ပီးတြ ဲ ေ နရ တာျဖစ္ သည္ ။
“ အ….. အ…..အို း …..အား ….. အ….. အ မ ေလး ….. အီး ….. အား …… အား…..”
စန္ းမ မ ခါးႀကီး ေကာ့တ က္က ာ တဆတ္ ဆ တ္ျဖစ္ လ် က္ ၿပီးသြ ားျ ပီး သု တ္ရ ည္ေ တြ က ပ န္းထြ က္ လာ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္က နိုင္ ေ အာင္ မ်ိဳခ်သည္ ။ လၽွ ာကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ တြ င္ လွည့္ပ တ္လ်က္ ေမႊ ေပ းသ ည္ ။ စန္ းမ မ
ေကာ့တ က္ေ န ေသာ ခါးႀကီး ျပန္ က် သြ ားေ တာ့မွ မ်ဳ ိးေ အ ာင္ က သူ႔လၽွ ာ ကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ မွ ထုတ္ ကာ ေစာက္ ပ တ္ အကြ ဲ ေၾကာင္ း ေတ လၽွာက္ ေ စာက္ပ တ္ ႏႈတ္ ခမ္ းသား ႏွ စ္ခု ႏွင့္ ေ စာက္ ပ တ္အုံ ေလ း တစ္ခု လုံး ကို ခၾဏ ကာေ အ ာင္ ေျ ဖး ေၿဖ းခ် င္းယ က္ ေပ းၿပီး မွ ထထိုင္ လို က္ၿပီး စန္း မမ ၏ ေ ဘး တြ င္ ဝ င္၍ လွဲ ကာ စန္ းမ မကို ဖက္ ၍ နမ္ းလို က္သ ည္။
“ မင္ း ေ မာသြ ားၿပီလား ဟင္ ….”
“ ဟင့္ အင္ း ….”
ေမာသြ ားျ ပီလ ားဟုေမး ေသာ စ န္း မမ ၏ အ သံက ေမာ သံ ေပါ က္ ၍ေ န သ ည္။ စန္း မ မ၏ လက္ က မတ္ ေတာင္ ၍
ေန ေသာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ လီးႀကီးဆီ သို ့ လွမ္ းလိုက္ျ ပီး ဆု ပ္ ကိုင္ လိုက္ကာ လွမ္ းၾက ည့္ လိုက္သ ည္ ။ လီးႀကီ းထိ ပ္ တြ င္ အရ ည္ၾက ည္ ေလး ေ တြ က စို႔၍ ေန သ ည္။ သူမ ၏ လက္ ေက လးၿဖ င့္ လီးႀကီ းကို ဖြ ဖြ ေလး ပြ တ္ ပြ တ္ ေပ းသ ည္။ ၿပီး မွ လက္ကို လႊတ္ ၍ ပက္လ က္ လွန္ ၍ေ ေန သ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ေ ပၚသို ့ သူမ က အ ေပၚ စီး မွယူ ကာ မ်ဳ ိးေ အာ င္၏
ႏႈတ္ ခမ္ းေ တြ ကို ဖိ၍ စုပ္ လို က္သ ည္။ သူမ အား မ်ဳ ိးေ အာင္က လည္ း ၿပ န္၍ စုပ္ န မ္း ရင္ း သူမ ၏နို႔ ႏွ စ္ လုံးကို ဆုပ္ နယ္ ၍ေ ပး သ ည္။ အတန္ျ ကာေ အာင္ စပု္ နမ္ းေ နၿပီ းမွစ န္ းမ မက သူမ ၏ မ် က္ႏွာကို ခြ ာလိုက္ၿပီ း ထထိုင္ လိုက္သ ည္။ ၿပီးမွ မ်ဳ ိးေအာ င္၏ မ်က္ ႏွာဖ က္ကို ေက် ာေ ပးၿပီ း စန္ းမ မ က မ်ဳ ိးေအာ င္ ၏ကိုယ္ ေ ပၚသို႔ခြ လို က္ကာ လီး တန္ႀကီ း ကို လက္တ စ္ ဖက္ က ကိုင္ၿပီ း သူမ၏ ကိုယ္ကို တ ေျ ဖး ေၿဖ းဖိ ဖိခ် ကာ လီး ကို ေ စာက္ ေခါ င္းထဲ သို ့ တစ္ ရစ္ျ ခင္ း
သြ င္းယူ သ ည္။ ျဖဴေ ဖြ းလုံ းတ စ္တ င္း ကားေ ေန သာ စန္း မ မဖ င္ႀကီ းက တေၿဖ း ေျဖး နိ မ့္ ဆင္း ကာ လီး ကို သြ င္းယူ ေ နပုံ အား ၾကည့္ ရ င္း မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏စိ တ္ ေ တြ က ထသထ က္ထလာ သ ည္။ လီးတဆုံ း ဝင္ ရန္ လက္ ႏွစ္ လုံး ေ လာက္ အလို တြ င္ေ တာ့ မ်ဳ ိးေအာ င္က စိ တ္မ ထိန္ းနို င္ေ တာ့ဘဲ သူ မ၏ ခါ း ကို လက္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ ညႇပ္ ၍ ကိုင္ လို က္ၿပီး သူ႔ဖင္ျ ကီးကို ႂကြ ကာ ေ အာက္မွ ေ န ၍ ပင့္ ေဆာ င့္ၿပီးသြ င္း လိုက္ သည္ ။
“ ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ … ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ … ျဗစ္ ….အ ေမ့ … အင္ း ….”
“ အရ မ္းႀကီ း ပဲ….”
မ်ဳ ိးေ အာင္ ဖက္ သို႔ သမင္ လ ည္ၿပ န္လွ မ္းျ ကည့္ ၍ စန္ းမ မက ၾအ ပုံ းမ် က္ႏွာေ လး ႏွ င့္ ေျပာလို ကသ္ ည္ ။ ထို႔ေနာ က္ စန္ းမ မ မွာ ဒူးေ ထာက္၍ ထိုင္ ခ် လိုက္ျ ပီး သူ မ၏ ကိုယ္ကို ေ ရွ႕သို႔ ငိုက္ ကာ ဆင္း ထား ေသ ာ မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ ေၿခ ေထာ က္
ေဘး တ စ္ဖ က္ တစ္ ခ် က္တြ င္ သူမ ၏ လက္ ႏွစ္ ဖက္ ကို ေ ထာက္ကာ ဖ င္ႀကီး ကို ႂကြ ႂကြ ၿပီးလို းသ ည္။
“ ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ ….ဖြ တ္ ….စြ ပ္ ….ျဗစ္ …. ပလြ တ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ဗစ္ ….”
စန္ းမ မ မွာ တစ္ခ်က္ျ ခင္ းအ ရသာခံ ၍ လိုး ေန ရာမွ အားမလို အား မၿရ ဖ င့္ ခပ္ သြ က္သြ က္ေ လး ေဆာ င့္ေ ဆာင့္ လိုးလို က္၊ တ စ္ခ် က္ျ ခင္ း ၿပ န္၍ လိုးလို က္ ႏွ င့္ စိတ္ထဲ ရွိသ လိုထ င္တို င္း လိုးေ န သည္ ။
“ ႁပြ တ္ ….. စြ ပ္ ….စြ ပ္ ….ဖြ တ္ … ဖြ တ္….ႁပြ တ္ ….ျဗစ္….ႁပြ တ္ ….”
စန္ းမ မက သူ႔ကိုေ က်ာေပ းၿပီး ဖ င္ႀကီး ကိုႂကြ ၿပီး ေဆာ င့္ ေန သၿဖ င့္ မ်ဳ ိးေအာ င္မွာ ေ စ ာက္ေခါ င္း ထဲ သို႔ လီးႀကီး အဝ င္ အထြက္ ကို ေ တြ႕ျမင္ ၍ ေန ေလ သ ည္။ စ န္း မမ ၏ ဖင္ျ ကီးဖိ ခ်၍ လိုးလိုက္တို င္း မ်ဳ ိးေ အာင္ ကလ ည္း ေ အာက္ မွ
ေန ၍ ပင့္ ပ င့ေ္ ဆာင့္ၿပီ းလိုး သည္ ။ ဖိအာ း ႏွင့္ ပင့္ အား တို႔ အားႏွ စ္ခု ေပါ င္ း၍ လိုးေ ဆာင့္ခ် က္ မွာ ျ ပင္ းထ န္သြ ားျ ပီး
ႏွစ္ ေယာ က္စ လုံးမွာ အရသ ာပိုေတြ ့ကာ အားရ သြ ားၾက သည္ ။ “ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…. စြ ပ္ ….စြ ပ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္…..ျ ဗစ္ …. ဖြ တ္ ….”
အမွ န္ ေတာ့ စ န္း မမ က မ်ဳ ိးေ အာင္ ကို ေအ ပၚမွ တက္ ၍ လိုးခို င္ း၍ ရသ ည္။ သို႔ရာတြ င္ မ်ဳ ိးေ အာင္ က သူမ ကို တစ္ ခ် ီၿပီး ေအာ င္မႈ တ္ေ ျပး ပီး သူကိုယ္ တိုင္ က မၿပီး ေသ း သျဖင့္ ေအ ပၚ မွတ က္ခို ငး္ လၽွ င္ မ်ဳ ိးေ အာင္ ေစာ ေစာ ၿပီးသြ ား နိုင္ သ ည္။ ခုေတာ့ သူမ က ေအ ပ ၚကတက္ လို က္သ ည့္ အ တြ က္ လီးမွာ ေအ ပၚသို႔ ေ မာ့၍ ေ ထာင္ ေ န သည့္ အတြ က္ မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ သာမန္ ထက္ ပို၍ ၾကာေၿန ခင္ းၿဖ စ္သ ည္။ စိတ္ ထင္ တိုင္ းအ ေ ပၚမွ ေဆာ င့္ရ င္း စ န္း မမ မွာ ၿပီးခ် င္လာသ ည္။ ထို႔ေၾကာ င့္ စန္ းမ မမွာ သူမ ၏ဖ င္ႀကီး ကို ႂကြ ႂကြ ၿပီး အားရ ပါ း ေရ ဆာင့္ေ ဆာင့္ လိုးေ တာ့သ ည္။ “ ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္ … စြ ပ္ … ပလြ တ္… စြ ပ္… စြပ္ … ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္… ၿဗ စ္ … ၿဗ စ္ … အင္ း … မမ… ကိုယ္ၿပီး ခ ် င္လာၿပီ …
ေဆာင့္ … ေ ဆာင့္ …”
စန္ းမ မ မွာ အံကိုက္ၿဖ စ္သြ ား ကာ မ်ဳ ိးေ အာ င္က လည္ း ၿပီး ခ် င္ၿပီျ ဖစ္ ၍ အ ားတက္သြ ားျ ပီ း အံကိုႀကိ တ္ ကာ
ေဆာင့္ ပ စ္ လိုက္သ ည္။
“ စြ ပ္….ႁပြ တ္ ….ႁပြ တ္… ႁပြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ဗ စ္ …ဖြ တ္…..ၿဗ စ္ ….အင္ း ….အား ….အ ေမ လး ….အိုး …. အိုး ….” မ်ဳ ိးေ အာင္က လည္ း သူမ၏ ခါ းကို လက္ ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ကို င္ ကာ ႀလီး ကီး ကို ေ အာက္ မွ ပင့္ ၍ ဖိက ပ္ ကာ သုတ္ ရ ည္မ်ား ပန္ းထြ က္ သြ ားသလို စန္ းမ မ ၏ခါ း ေလ းမွာ လည္ း ဆတ္ ကနဲ ဆတ္က နဲ ျဖစ္ ၍သြ ား ကာ ၿပီး သြ ားေ ေလ တာ့သည္ ။ ခဏ ေ ေန တာ့မွ စန္ းမ မမွာ မ်ဳ ိးေ အာင္၏ ေအ ပၚမွ ဆင္း လိုက္ၿပီ း မ်ဳ ိးေ အာင္ ၏ေ ဘး သို႔လွဲ ခ် လို က္ ေလ သည္ ။ မ်ဳ ိးေ အာင္ မွာ ဒီေလာက္ ႏွ င့္ ေတာ့ အား မရ ေသး ဘဲ ေ နာ က္ထ ပ္ဆက္ ၍လိုး ဦး မ ည္ ဆိုတာ စန္ းမ မက သိထား ေလ သည္ ။
မ်ဳ ိးေ အာင္ ႏွင့္ စန္ းမ မတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ တစ္ ေယာက္ ကို တစ္ ေယာက္ ဖ က္၍ အ နား ယူရ င္း ေ နာက္တ စ္ခ်ီအ တြ က္ တာစူေ န ခိုက္ မလွ မ္း မ ကမ္ း ရွိ ျခဳံ ပုတ္ အ ကြ ယ္မွ လူသ ားႏွစ္ ေယာ က္ ေက တာ့….
“ ကဲ….အကို … ေတာ္ေ လာက္ၿပီေ နာ္ … စန္ းမ သူ႔ဘဲ နဲ႔ ေန တာၾကည့္ ခ် င္ တယ္ဆို လို ့ ခ င္သူ ေခၚ လာၿပီ း သူတို ့ ႏွစ္ ေယာ က္ကို ေ ပး ေတြ႕ၿပီးျ ပီ ….. အကိုလဲ ၾကည့္ လို႔အာ း ရသြ ားၿပီ …. အိမ္ေ ပၚတ က္ၾက ေရ အာင္ ….” စိုးလ င္ းက ခ င္ သူကို ေခါ င္းၿငိ မ့္ျပၿပီ း ႏွစ္ ေ ယာက္သား အိမ္ ေ ပၚသို႔ၿပ န္ ၍ တက္ခဲ ့ၾက ေလ သည္ ။ အ မွန္ ေတာ့ စိုးလ င္ းမွာ စန္ းမ မတ စ္ေယာ က္ခံ တာကို ၾကည့္ ခ် င္ ေန ခဲ ့သည္ မွာ ၾကာၿပီၿဖ စ္သ ည္။ သူ႔ခ်စ္ သူ ခင္ သအူား ေျပာၿပီ း ဒီေန ရာကို အပါ ေခၚျ ပီး ခ်ိန္ း ေတြ႕ေ စခဲ ့တာျ ဖစ္ ေလ သည္ ။ အခု ေတာ့ စ န္း မမ တစ္ ေယ ာက္ ျဖစ္ ခ် င္ တိုင္း ျဖစ္ ေန သ ည္ ကို မ်က္ဝါး ထ င္ထ င္တ ဝႀကီး ၾကည့္ ခဲ ့ရၿပီျ ဖ စ္သ ည္။ သူ၏ ေဘာ င္း ဘီထဲ မွ ပစၥ ညး္ျ ကီး ကလ ည္း မခ် ိမ ဆ န႔္ၿဖ စ္ ေန ေခ် ျ ပီ။ ခ င္ ခင္ သူက လည္ း သူ႔ကိုအိ မ္ ေ ပၚသို႔ အပါ ေခၚ ေန ေတာ့ ….။ ခင္ ခင္ သူ မွာလည္ း စန္ းမ မ တို႔ အတြ ဲ ကိုၾကည့္ၿပီ း စိတ္ ေ တြ ေအ တာ္ထ ေန ပုံရ ေ လသ ည္။ ဒီေတာ့ စို းလင္ း အတြ က္ ခ င္ခ ငသ္ူ က အဆ င္သ င့္ ျဖစ္ ေန ေ ခ် ၿပီ။ အိမ္ ေ ပၚသို႔ ေရ ာက္ သ ည္ႏွ င့္ ခင္ ခင္ သူက ဦးေဆာ င္၍ အိမ္ခ န္း လြ တ္တ စ္ခု ထဲ သို ့ ဝင္ သြ ားသည္ ။ စိုးလ င္ းက ေန ာက္မွ လိုက္ ဝ င္သြ ားၿပီ း အ ထဲ ေရာက္ သ ည္ႏွ င့္ အိပ္ ခ န္းတံ ခါ း ကို ပိတ္လိုက္ သ ည္ ။ စိုး လင္ းက သူဝ တ္ထား ေ သာ ေ ဘာင္း ဘီကို ခ် ြ တ္ခ်လိုက္သ ည္ ။ ခ င္ခ ငသ္ူ က သူ႔ ကိုေ က်ာေပ းၿပီး ကိုယ္ ေပၚ က အက် ႌေ တြကို ခၽြ တ္ေန သ ည္။ သူမ ၏ ေနာ က္ေ က် ာကိုၾကည့္ ရင္ း စိုး လင္း က သူ၏ အတြ င္း ခံေ ဘာင္း ဘီကို ခ ် ြ တ္ခ် လိုက္ရာ ေျခာက္ လက္ မ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ ရွိ ေ သာ လီး တန္ျ ကီးက ေ ငါ က္ ကနဲ ထြ က္ ၍ လာသည္ ။ စိုး လင္း ေမ နနို င္ မထို င္နို င္ ႏွင့္ ခင္ ခင္ သူ၏ ေ နာက္ေ က်ာသို႔ ေျပး က ပ္သြ ားၿပီး သူမ ကို ေန ာက္မွသို င္း ဖ က္ကာ မခ် ိမ ဆန္ ့
ျဖစ္ ေန ေသာ လီးတ န္ႀကီ း ကို ခင္ ခင္ သူ ၏ တင္သားျ ကီးႏွ င့္ ကပ္ ၍ ဖိထား လိုက္ သည္ ။
“ အကို ကလ ည္း ေ နဦ းေ လ ….ဒီမွာ အ ဝ တ္ေ တြ ခၽြ တ္ဦ းမယ္ ….”
“ အကို မ ေန နို င္ေ တာ့ဘူး ကြ ာ ….” “ အကို ကလ ည္း ကြ ာ….”
စိုးလ င္ းက သူ႔ ကိုယ္ ေပၚ မွ ရႈ ပ္အ က် ႌကို ခၽြ တ္လိုက္ သလို ခ င္ခ င္သူ က လည္ း သူမ၏ ခါ းမွ ထဘီကို ကြ င္းလုံ း ခၽြ တ္ခ်လိုက္ သည္ ။ ႏွစ္ ေ ယာက္စ လုံး ကိုယ္လုံ းတီ းျဖစ္ သြ ားၾကၿပီ ။ ခ င္ခ ငသ္ူ က ၾကမ္းျ ပ င္ေ ပၚ သို႔ ဒူးေ ထာက္လို က္ၿပီး ေ လး ဖ က္ေ ထာက္ေ ပ းလိုက္ သ ည္။ တြ ဲ ေလာင္ းၿဖ စ္သြ ားေ သာ နို႔အုံႏွ စ္လုံ းကို ေနာက္ မွ ေန ၍ လွမ္း ကို င္ရ င္း သူ႔လီး ကို ေနာ က္သို႔ျပဴ းထြ က္ေ ေန သာ ခင္ခ င္သူ ၏ ေစ ာက္ဖုတ္ ဝသို ့ ေတ့ ကာ
ေဆာင့္ သြ င္း လိုက္သ ည္ ။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…..ျ ဗစ္ …. ပလြ တ္ ….ပ လြ တ္….ႁပြ တ္ ….ႁပြ တ္ ….. ဖြ တ္…..ျ ဗစ္…..ျ ဗစ္ ….”
အထဲ တြ င္ အရည္ ေတြ က အိုင္ ၍ ေန သ ည္။ လီးကို ေ ဆာင့္သြ င္ းလို က္၊ ၿပ န္ ထုတ္ လိုက္ လုပ္ ေ ေလ တာ့ အထဲ မွ အရ ည္ ေတြ က ျမင္ မ ေကာ င္ းေ အာင္ ထြ က္ က်၍လာသ ည္။
“ႁပြ တ္ ….ပလြ တ္…..ျ ပြ တ္…..ႁပြ တ္ ….. ပလြ တ္….. ဖြ တ္….ျ ပြ တ္….ႁပြ တ္ ….. ဖြ တ္ ….ဖြ တ္ …..ၿဗ စ္….ျ ဗစ္ . ..ႁပြ တ္ …”
“ အင့္ ….. အ ….. အ….. အ င့္ ….. အင့္ …… အား …….ဟား …..” စိုးလ င္ း၏ ေဆ ာငခ့္် က္ ေတြ ကျပင္ းထ န္သ လိုဖ င္ႀကီး ကိုေ နာက္သို ့ ၿပ န္ျပန္ ေဆာ င့္ေ ပး ေန ေသာ ခ င္ခ ငသ္ူ ကလ ည္း မာန္ ပါ ေလွ လ သည္ ။ ထို႔ၿပ င္ ခင္ ခင္ သူ၏ နို႔ႏွစ္ လုံး ကို ဆြ ကဲိုင္ ၍ထား ေ သာ စို းလ င္း ၏ လက္က လ ည္း ပ ညာသာ း ပါလွသ ည္။ နို႔သီးေ တြ ကို လ က္ညႇို း လက္ မတို႔ၿဖ င့္ ညႇ ပ္ ၍ ပြ တ္ေ ေခ် န ရင္ းမွ လက္ဖ ဝါ းထဲ ေ ရာက္ ေ ေန သာ နို႔အုံ ကိုလ ည္း ညႇ စ္ ညႇ စ္ေ ပး သ ည္။ ေ စာေ စာ က စန္း မ မတို႔ စုံတြ ဲ ကို ၾကည့္ ၿပီး သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ စလုံ း မွာလ ည္း ကာမစိ တ္ ေတြ ျပင္ းထ န္ေ ၿန ခင္ းၿဖ စ္သ ည္ ။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္….ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ …..ဖြ တ္ ….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ ….ဖြ တ္….ျ ဗစ္ …..”
“ အင္ း ….ဟင္ း…. အားရ ရဲ ့ လားဟ င္ ….”
“ ကိုယ္ သိပ္ျ ပီး ေဆာင့္ ရ တ ာ အား မရ ခ် င္ ဘူး ….”
“ ဒါ ျဖင့္ ဘယ္ လိုလု ပ္မ လဲ ဟ င္ ….”
ခင္ ခင္ သူက စိုးလင္ းကို သမ င္လ ည္ၿပ န္လွ မ္းၾက ည့္ ၍ေ မး သည္ ။
“ ကိုယ္ မတ္ တတ္ ရပ္ျ ပီး ေ ဆာင့္ခ် င္တ ယ္ ” ခင္ ခင္ သူ တစ္ ခ် က္ေ တြ ေ ဝ၍ စ ဥ္း စားလို က္ သည္ ။ ၿပီး မွ …. “ ရတယ္ …. ကိုယ့္ဟာႀကီ း ကို ခဏ ခ် ြ တ္လိုက္ ….”
လီးက် ြ တ္သြ ား လၽွ င္ ခင္ ခင္ သူက မတ္ တ တ္ထ ရပ္ လိုက္ ေတာ့ စိုး လင္ း ကပါ မတ္ တ တ္ထ ရပ္ လိုက္ သည္ ။ ခင္ ခင္ သူက မတ္တတ္ ရ ပ္ လ် က္မွ ခါး ကို ကုန္း ၍ သူမ ၏ ေၿခ ခ် င္း ဝတ္ ႏွ စ္ဖ က္ကို လ က္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ ဆုပ္ ကိုင္ လိုက္ သည္ ။ ေၾအ ကာေလၽွာ့ေ သ ာ ေလ့ က်င့္ခ န္ းလုပ္ ေ နသ ည့္ ပမာၿဖ စ္သ ည္ ။ ခါးက လြ တ္လြ တ္ က် ြ တ္က် ြ တ္ႀကီး ကုန္ းထား ေတာ့ ေစာ က္ ဖုတ္ႀကီ းက လ ည္း ေ နာက္ကို လြ တ္လြ တ္ က် ြ တ္က် ြ တ္ႀကီး ျ ပူး ထြ က္
ေန သည္ ။ ေ စ ာေစာက လိုး လက္ စအ ရွိ န္ျဖင့္ အရ ည္တို ့က စိုရႊဲ ကာ ႏႈ တ္ခ မ္း သားႏွစ္ခု မွာ အရ ည္ တို႔ေၾကာ င့္ ေျပာင္ လက္ ေ န႐ုံ မၽွ မ က အ ကြ ဲ ေၾကာင္း တြ င္လ ည္း အရ ည္တို ့က ေၾအ ကာင္း လိုက္ျ ဖ ေစ္ နသ ည္ ။ ေ နာက္က ေ န ၾကည့္ ရသ ည္ မွာ အလြ န္ ပင္ရမ ၼက္ထ နစ္ ရ ာေကာင္ းလွ သည္ မို ့ စိုး လ င္း မွာမ ေန နို င္ ေတာ့ဘဲ ခင္ ခ ငသ္ူ ၏ ေ နာ က္သို ့ တိုးက ပ္ၿပီ း သူ မ၏ ခါ းကို လ က္ႏွ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ အ ေသ အခ် ာ ကိုင္ လိုက္သ ည္။ ဒီပုံစံ မွာ ေ နာက္က လိုး တဲ ့လူက ေရွ ့က ခံတဲ ့သူ ကို လက္ႏွ စ္ ဖ က္ျဖင့္ ေအ သ အခ် ာထိ န္းျ ပီး ကိုင္ ထားနို င္ မွ ေတာ္ ကာက် သည္ ။ ထိုသို႔ မွ မဟု တ္လၽွ င္ ေ ရွ႕ မွလူ မွာ တစ္ခ် က္ ေဆာ င့္ လိုက္ ႐ုံႏွ င့္ ပစ္ လဲ သြ ားနိုင္ သ ည။္ ဒီတစ္ ခါ ေ တာ့ စို းလ င္း က လီးကို
ေဆာင့္ ၍ မသြ င္း ။ ေျဖး ေၿဖ း ခ်င္း သြ င္း သ ည္။ ၿပီးေ တာ့ တစ္ ခ် က္ၿခ င္း ေဆာင့္ ေ ဆာ င့္လိုး သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. ပလြ တ္…. ဖြ တ္…. စြ ပ္….ျ ဗစ္…..ျ ပြ တ္… ျဗစ္….ျ ပြ တ္ ….”
“ ကိုယ္ ….အာ းရၿပီ လား ”
“ အင္ း ….အား ရၿပီ ခ င္သူ ….ကိုယ္ သိပ္ျ ပီး ေက် း ဇူး တင္ တာပဲ….” “ အဟ င္း ….လုပ္ ….. လုပ္ ….ျမန္ျ မန္ သာ လုပ္ လိုက္ ေ တာ့…..”
ခင္ ခင္ သူ၏ ဆႏၵ အရ စိုး လင္း ၏ ေဆာ င့္ခ် က္ ေတြ မွာ ျပင္း ထ န္သြ က္ လက္လာ သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. စြ ပ္….ႁပြ တ္….ၿဗ စ္ ….ျဗစ္ ….. စြ ပ္ ….ဖြ တ္ ….. ဖြ တ္….”
“ အင္ း …..အ င္း….. အား ….. ဟား …..အ…..ထိတ ယ္ ….လုပ္ ….. လုပ္ ….” စိုးလ င္ းက အ ားရပါ း ရႀကီ းကို ေဆာ င့္လို းပ စ္လို က္သ ည္။ (၅) မိန စ္မၽွ ၾအ ကာတြ င္ေ တာ့ …..
“ ႁပြ တ္ … ျဗစ္ … စြ ပ္ … ဖြ တ္ … ႁပြ တ္ … ႁပြ တ္… ၿဗ စ္ … ၿဗ စ္ … ကိုယ္ … ကိုယ္ … အ… အ… အင္ း … လုပ္ … အား … အ…”
ခင္ ခင္ သူ တ အား အားေ အ ာ္ရင္း ဖင္ႀကီ း ယမ္း ခါ ၿပီ း ၿပီး သြ ားကာ ေ ရွ႕ သို႔လဲ က် မ လိုျဖစ္ သြ ားေတာ့ ရာ စိုးလ င္း က သူမ ၏ခါး ကို အတ င္း ဆြ ဲ ထားၿပီး အား ရပါ း ရဆ ယ္ခ် က္ မၽွ ေဆာ င့္လို က္ၿပီး သုတ္ ရ ည္ မ် ားကို ပန္ းထု တ္လိုက္ ကာ တခ ဏ အတြ င္း ႏွ စ္ေ ယာက္သား မွာ ၾကမ္းၿပ င္ ေပၚ သို ့ တေၿဖ း ေျဖး ဖ င္ ထုငိ္ လ် က္သာ း က် သြ ားၾကသည္ ။ ဒီေတာ့ မွ လီး ကိုခ် ြ တ္၍ ၾကမ္းၿပ င္ ေပၚ တြ င္ ႏွ စ္ေ ယာက္ သား ပက္လ က္လွ န္ကာ အ ေမာ ေၿဖ ေ နၾကသ ည္ ။ ခ ဏ ၾကာေတာ့မွ ခင္ခ င္သူ က လ က္တ စ္ဖ က္ၿဖ င့္ စိုးလ င္း ၏ လီးႀကီ းကို လွ မ္းကို င္ လိုက္ သည္ ။
“ ဟယ္ ….ဒီအတို င္းႀကီ းပဲ ….တစ္ျ ပားသ ားမွ ေမ လ်ာ့သြ ားဘူး ….”
ဘယ္က် ပါ ့မ လဲ စိုး လင္ းစိ တ္ေ တြ က မတရား ထန္ ေ န သည္ ။ ငယ္ င ယ္… ေ ခ်ာေခ် ာ… လွလွ မိန္ း ေက လး ေတြ ကာမ စပ္ ယွ က္ရ င္ ဘယ္ လိုျဖစ္ ေ နမ လဲ ဆိုတာ ေယာ က် ္ားတိုင္ း သိခ် ျင္က သည္ ။ ေတြ ့ၿမ င္ခ် င္ျ ကသ ည္။ ထို႔ေၾကာ င့္ စိုး လင္း က စန္ း မ မ အလို းခံ တာကိုၾကည့္ ခ် င္ ၍ ခ င္ခ ငသ္ူ ကိုဖြ င့္ေျ ပာၿပီး သူ တို႔အ တြ ဲ ကို ဒီ ေန ရာသို ့ ေခၚ လာကာ ေ ပး ေတြ႕ခဲ ့ၿခ င္းျ ဖ စသ္ ည္။ စိုးလ င္း စ န္း မမ ခံတာကိုၾက ည့္ၿပီး စိတ္ ေတြ အ ရမ္ းထ ေန တာျဖစ္ သည္ ။ ထို႔ျပင္ စိုးလ င္ းက တကၠ စသီ မား၊ လူက လ ည္း ရ ည္း စား ႏွ င့္ ဒီေန႔ ခ်ိန္ းေ တြ႕မွာျဖစ္ သ ည့္အ တြ က္ ေ သာက္ေ ဆး က လည္ း ေသာ က္လာခဲ ့ၿပီ းၿဖ စ္သ ည္။ ဒါ ေၾကာင့္ စိုး လင္ း လီးက မက် ဘဲ န ဂိုအ တိုင္ း တင္း ခံေ န တ ာျဖစ္သ ည္ ။ တစ္ ခ် ီ ၿပီးထာ းတာမၾကာ ေ သးေ ပ မယ့္ လီးက လ ည္း မက် ေ သး သ ည့္ၾအ ပ င္ ခင္ ခင္ သူက လည္ း လက္ၿဖ င့္ လီးကို ကိုင္ လို က္ေ တာ့ စိုးလ င္း ၏ စိတ္ ေတြ က ဟုန္း ကနဲ ျ ပန္ ၍ထ လာသည္ ။
“ ခင္ သူ ….ကိုယ္တို ့ ထပ္ လု ပ္ၾကရ ေ အာင္ လား ”
“ ေ ဟာေ တာ့….”
ခင္ ခင္ သူ မ်က္လုံး ေလ းေ တြ ဝို င္းသြ ားၿပီ း အံ့ၾသသြ ား သည္ ။ ဒါ ေပ မ ယ့္ ခင္ ခင္ သူ ကိုယ္တို င္ မွာလည္ း စိုးလ င္း ၏ စံခ် ိန္ မွီ လီးႀကီ း ကို သူမ ၏ လက္က ေလ းျ ဖင့္ ပြ တ္သပ္ ကိုင္ တြ ယ္ရ င္း သူမ ကိုယ္ တို င္မွာလ ည္ း စိ တ္ေ တြ ျပန္ျ ပီး ထလာေ နၿပီျ ဖ စ္သ ည္။
“ ကိုယ့္ ေသ ဘာပဲ ေလ …. ဒီတစ္ ခါ ေတာ့ ရို းရိုး ပဲ လု ပ္ကြ ာ ….”
ေျပာလ ည္း ေျ ပာ ခင္ ခင္ သူ က လီးကို လႊ တ္၍ ေသ ခ် ာပက္ လက္လွ န္ လိုက္ၿပီ း ဒူးႏွ စ္ လုံးေ ထာင္ က ာ ေပါ င္ ကား ေပ းလို က္သ ည္။ ေ လွႀကီး ထိုး ရိုး ရိုး ပဲ ေ ပါ ့။ စိုးလ င္း က လည္ း ေကာ က္ကာင င္ကာ ထ၍ သူမ ၏ေ ပါ င္ႏွ စ္ လုံးၾက ားသို ့ ဝင္ ၍ ဒူးေ ထာ က္ထို င္လိုက္ သည္ ။
“ ကိုယ္ ….”
“ ဘာလဲ ….ခ င္သူ ….”
“ ခင္ သူ႔ကို နို႔ ေတြ ဆြ ဲ ဆြ ဲ ၿပီး ေဆာင့္ ကြ ာ….အဲ ဒါ ခံလို ့ သိပ္ေ ကာင္း တာ ပဲ…..”
“ စိတ္ ခ် ခ င္ သူ ဆႏၵၿပ ည့္ ရ ေစ မယ္ ”
ေျပာၿပီ းသ ည္ ႏွင့္ စိုးလ င္း က လီး ကိုေ စာက္ ပတ္ ဝသို႔ ေတ့ လိုက္ၿပီ း ခင္ ခ ငသ္ူ ၏ နို႔အုံ ႏွ စ္လုံး ကိုလ က္ ႏွစ္ ဖက္ျ ဖင့္ ဆြ ဲ ၍ လီး ကို ေ ဆာင့္ သြ င္း လို က္သ ည္။
“ ႁပြ တ္ …. ဒုတ္….. ဖြ တ္…. ဖြ တ္….ၿဗ စ္….ျ ပြ တ္…..ျ ပြ တ္ ….”
“ အင္ း …..ဟ င့္ ….လုပ္ ….. လုပ္ ….ဆြ ဲ ….. ဆြ ဲ ….ေဆာင့္ ဟုတ္ၿပီ …. ဟုတ္ၿပီ…..ေ ကာ င္းလို က္တာ …..”
“ ႁပြ တ္….ႁပြ တ္ ….ျဗစ္ …. ဖြ တ္….ျဗစ္ …. ပလြ တ္…..ျ ပြ တ္…..ႁပြ တ္ ….”
ထိုအ ခ် ိန္တြ င္ ျပတင္ း ေပါက္ မွ သူတို႔ကို ေ ခ် ာင္းၾက ည့္ေ န ေ သာ စ န္း မမ ႏွ င့္ မ်ဳ ိးေအာင္ တို႔မွာ တစ္ ေ ယာက္ မ်က္ႏွ ာ တစ္ ေယာက္ ၾကည့္ လိုက္ မိ သည္ ။ ၿပီး ေတ ာ့ မ်ဳ ိးေ အာင္ က တိုးတိုး က ပ္၍ ေျပာသ ည္ ။
“ တို႔လ ည္း ေ နာက္တ စ္ ခ် ီထပ္ လိုး ေရ အ ာင္ မ မ ”
“ အင္ း ….လာသြ ားမယ္ ”
စန္ းမ မက မ်ိဳး ေအာ င္၏ လ က္တ စ္ဖ က္ကို ဆြ ဲ ၍ေခၚ ကာ သူတို႔ ခင္ းထား ေသာ ဖ်ာေလ းရွိ ရာ ေျ မကြ က္လ ပ္ေ လး သို႔ ဦးတ ည္ ၍ အ ေျပး တ ပုငိ္ းႏွ င့္ လာခဲ ျ့ေက လ ေတာ့သ ည္ ။
ၿပီးပါၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *